Dịch vụ này cho phép người dùng tra cứu tên thành phố bằng cách sử dụng tọa độ kinh độ và vĩ độ. Nó sẽ trả về kết quả chứa thông tin của quốc gia, vùng, thành phố, vĩ độ và kinh độ gần nhất. API REST sử dụng Dịch vụ web tìm kiếm vị trí GeoDataSource bao gồm hai API, API thành phố gần nhất và API thành phố gần nhất. API thành phố gần nhất sẽ chỉ trả về một kết quả trong khi API thành phố gần nhất sẽ trả về danh sách các thành phố trong phạm vi 20km.

Tìm kiếm thành phố theo API REST của GeoDataSource


Nearest City API (Kết quả trả lại một thành phố)
Nearest Cities API (Kết quả là trả lại danh sách các thành phố trong phạm vi 20km)

Lưu ý: Vui lòng đăng ký khóa cấp phép API miễn phí tại trang GeoDataSource Web Service.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map