Senarai Bandar dalam Salah ad Din

Salah ad Din

'Ab al 'Ali
'Abadat Hasan
'Abbas 'Ajawi Zanad
'Abbas 'Alush
'Abbas Ahmad
'Abbas Ahmad Hasun
'Abbas al Ahmad
'Abbas al Hindi
'Abbas al Husayn
'Abbas al Mulla
'Abbas as Sahmal
'Abbas at Tarrad
'Abbas Habniri
'Abbas Khad
'Abbas Khalaf
'Abbas Muhisan
'Abbas Mukhaylif
'Abbas Sa'id
'Abbas Salih Mahmud
'Abbas Sarhid
'Abbas Tarish
'Abbas Ziyaz
'Abd 'Abbas Hayfi
'Abd 'Abid
'Abd 'Anizi
'Abd 'Asaf
'Abd 'Asal
'Abd 'Atiyah
'Abd 'Ulaywi
'Abd Ahmad Khalaf
'Abd al 'Ali
'Abd al 'Aziz Badaywi
'Abd al Farhan
'Abd al Fayad
'Abd al Hamid Faza'
'Abd al Majid Husayn
'Abd al Muhsin al 'Ubaydi
'Abd Allah 'Abid
'Abd Allah ad Dahur
'Abd Allah Ahmad
'Abd Allah al 'Ubaydi
'Abd Allah al Ahmad
'Abd Allah al Hamad
'Abd Allah al Hammar
'Abd Allah al Hamud
'Abd Allah al Mahmud
'Abd Allah Dakhil
'Abd Allah Dhiyab
'Abd Allah Hadid
'Abd Allah Hamad al Jaddah
'Abd Allah Hamid
'Abd Allah Hasan
'Abd Allah Karkas
'Abd Allah Khalaf
'Abd Allah Khudayr
'Abd Allah Muhammad Najim
'Abd Allah Mutlak
'Abd Allah Najim
'Abd Allah Nusayf
'Abd Allah Salih
'Abd Allah Sukar
'Abd Allah Suwadi
'Abd Allah Zaydan
'Abd ar Rahman Hamid
'Abd ar Razaq al 'Ali
'Abd ar Razzaq
'Abd ar Razzaq Sha'lan
'Abd as Sitar Jasim
'Abd at Turki
'Abd Badaywi
'Abd Farhan
'Abd Farih
'Abd Hamid
'Abd Hasan
'Abd Hasan Hamad
'Abd Hulylih
'Abd Husayn 'Ali
'Abd Husayn Jasim
'Abd Ibrahim
'Abd Jawwad
'Abd Khalifat 'Abbas
'Abd Maz'al
'Abd Muhammad 'Antar
'Abd Nayif
'Abd Sabah Hamad
'Abd Shalash
'Abd Shukr
'Abd Zaydan
'Abduh
'Ablush Muhammad
'Abud 'Abid
'Abud al 'Usfur
'Abud Hamid
'Abud Hasan Khalaf
'Abud Khalaf
'Abud Mahmud
'Abud Sa'id
'Adwan 'Abd
'Afar 'Abd al 'Aziz
'Aftan 'Abd Hamad
'Aftan Khalif
'Aftan Shubat
'Ajaj Kazim
'Ajaj Madfa'
'Ajaj Nawaf
'Ajaj Shati
'Akab Ahmad
'Akalat Hamadi
'Alawi al Humaydi
'Alawi al Khalifah
'Alawi Faraj
'Alawi Sha'biyah
'Alaywi Hulbus
'Ali 'Abd Allah
'Ali 'Abud
'Ali 'Atiyah
'Ali 'Awad
'Ali 'Awwad
'Ali 'Idan
'Ali 'Ubayd
'Ali 'Uwayd
'Ali ach Chalib
'Ali Ahmad
'Ali al Hamadi
'Ali al Hamdush
'Ali al Hamid
'Ali al Hammud
'Ali al Jafal
'Ali al Khalif
'Ali al Khalifah
'Ali al Mahdi
'Ali an Nayif
'Ali as Salim
'Ali Bashir
'Ali Battah
'Ali Bin Fayyad
'Ali Farayij
'Ali Farhan
'Ali Faris
'Ali Fayyad Husayn
'Ali Ghadib
'Ali Hamadi
'Ali Hamid
'Ali Hamud
'Ali Hanfish Hanash
'Ali Harat
'Ali Harish
'Ali Hilal
'Ali Husayn
'Ali Husayn Muhammad
'Ali Jafal
'Ali Jasim Husayn
'Ali Khalaf
'Ali Khalaf Munakhir
'Ali Khalaf Rahim
'Ali Khanjar
'Ali Mahdi Salih
'Ali Mahmud Muslih
'Ali Manfi
'Ali Muhammad
'Ali Muhammad Ahmad
'Ali Muhaydi
'Ali Muhsin
'Ali Mukhlif
'Ali Mukhlif Suwadi
'Ali Mustafa
'Ali Nazal
'Ali Rahil
'Ali Salih
'Ali Salih Rahim
'Ali Ta'mah
'Ali Turki
'Ali Za'in
'Alu Hamud
'Alwan al Wadi
'Alwan Hasan Matrud
'Alwan Mahdi
'Alwan Nawaf Shami
'Alwan Ta'mah
'Amad Mar'i
'Amash Nish
'Antar Hamud 'Atiyah
'Antar Khalaf
'Arab 'Abbas al Ahmad
'Arab 'Abbas Hamad al 'Ali
'Arab 'Abbas Mahal
'Arab 'Abbas Muhammad
'Arab 'Abd al 'Alwan al Furayji
'Arab 'Abd al Furayji
'Arab 'Abd al Ghafur Khalaf
'Arab 'Abd Allah al 'Ali
'Arab 'Abd ar Rahman Muhammad
'Arab 'Abd Hamid
'Arab 'Abd Tufah
'Arab 'Afuri 'Abd Husayn
'Arab 'Ajil
'Arab 'Akab Hawwas
'Arab 'Ali ad Daham
'Arab 'Ali al 'Ubayd
'Arab 'Ali al Agha
'Arab 'Ali al Baldhawi
'Arab 'Ali al Fad'am
'Arab 'Ali al Hamad
'Arab 'Ali al Mahdi
'Arab 'Ali al Mahmud
'Arab 'Ali al Mani'
'Arab 'Ali ar Rash
'Arab 'Ali Bashir
'Arab 'Ali Ibrahim
'Arab 'Ali Jasim
'Arab 'Ali Mahdi
'Arab 'Ali Nafi
'Arab 'Ali Sa'd Sa'dun
'Arab 'Ali Salih
'Arab 'Aliwi Khaz'al
'Arab 'Alwan Ahmad
'Arab 'Alwan Latif
'Arab 'Alwan Salim
'Arab 'Alwan Shabib
'Arab 'Askar Masir
'Arab 'Atiyat Dakhil
'Arab 'Atwan Rumayd
'Arab 'Awad Murad
'Arab 'Awdat Jasim
'Arab 'Awwad as Saba'
'Arab 'Awwad Jasim
'Arab 'Ayad al Hasan
'Arab 'Ayd 'Uwayd
'Arab 'Ayid 'Askar
'Arab 'Ayid Albu Yusuf
'Arab 'Isam al Fad'am
'Arab 'Ujayl al Habibat
'Arab 'Umar Yusuf
'Arab Ahmad 'Awdah 'Abd
'Arab Ahmad al Farhan
'Arab Ahmad al Hamud
'Arab Ahmad al Hasan
'Arab Ahmad al Hawi
'Arab Ahmad al Hawwas
'Arab Ahmad al Najdi
'Arab Ahmad al Yusuf
'Arab Ahmad as Suwayd
'Arab Ahmad Dhanun
'Arab Ahmad Hamid
'Arab Ahmad Ibrahim
'Arab Ahmad Khadir
'Arab Ahmad Mahmud al Hafiz
'Arab Ahmad Muhammad
'Arab Ahmad Salim
'Arab Akrat Khalaf
'Arab al 'Uwaynat
'Arab al Bahayis
'Arab al Fawatir
'Arab al Hajj Nazir Mustafa
'Arab al Hawanij
'Arab al Jubur
'Arab al Kawam
'Arab al Waist
'Arab Albu Darraj
'Arab Albu Farraj
'Arab Albu Fawzi
'Arab Albu Hamdan 'Alu
'Arab Albu Hamid
'Arab Albu Hanzal
'Arab Albu Harfush
'Arab Albu Hayush
'Arab Albu Jaddu'
'Arab Albu Juwari
'Arab Albu Khadu
'Arab Albu Khattab
'Arab Albu Khawaf
'Arab Albu Mahdi
'Arab Albu Mujhim
'Arab Albu Muz'il
'Arab Albu Nimr
'Arab Albu Nisan
'Arab Albu Qaraj
'Arab Albu Sa'id
'Arab Albu Sakar
'Arab Albu Salim
'Arab Albu Thuwayni
'Arab Albu Zaydan Khalaf
'Arab ar Rawashid
'Arab Armid Hasan
'Arab as Sayyid Muhi Batah
'Arab ash Shaykh Bazi' Sa'd
'Arab ash Shaykh Mahdi
'Arab Aswad al Muzhir
'Arab Aswad Latif
'Arab az Zalaliyah
'Arab Badir Khudayr
'Arab Bakr Tulfah
'Arab Daham Salih
'Arab Dahham al Ja'id
'Arab Dalaf As'ad Saba'
'Arab Danat 'Abd
'Arab Dawud Wamid
'Arab Duham Hajij
'Arab Dulaym
'Arab Duwayhi al 'Abu
'Arab Fadghul
'Arab Fadil 'Abbas
'Arab Fadil 'Ali as Sayyid
'Arab Fadil Muhammad
'Arab Falah Suhayl
'Arab Farhan al 'Isa
'Arab Farhan al Hamad
'Arab Farhan al Khalaf
'Arab Farhan Khalifah
'Arab Farhan Majid
'Arab Farhatiyah
'Arab Fatash Khalaf
'Arab Faysal al Haza'
'Arab Furayj Nazal
'Arab Ghanam Mahal
'Arab Ghanim Raham
'Arab Ghazal Katash
'Arab Hadid Jasim
'Arab Halabsah
'Arab Hamad 'Ali Hamad
'Arab Hamad al Hamud
'Arab Hamad al Ja'ir
'Arab Hamad al Majid
'Arab Hamad as Salih
'Arab Hamad Sulayman
'Arab Hamad Taha Hasan
'Arab Hamdan al 'Abbas
'Arab Hamdan al Hamad
'Arab Hamdan Hassun
'Arab Hamid al Ahmad
'Arab Hamid al Marhun
'Arab Hamid ar Rashid
'Arab Hamid as Salih
'Arab Hamid Bashir
'Arab Hamid Shihab
'Arab Hammad at Tahir
'Arab Hamud Anhir
'Arab Hamud Mahdi al Ahmad
'Arab Hamzah al Jassam
'Arab Handal al Mutlak
'Arab Hasan 'Ali Hasan
'Arab Hasan al Khamis
'Arab Hasan Dabis
'Arab Hasan Dawij
'Arab Hasan Khalifah
'Arab Hasan Muhammad
'Arab Hasan Sa'id
'Arab Hasan Salman
'Arab Hasan Tawkan
'Arab Hassun 'Abd
'Arab Hawas Ghazal
'Arab Hawwash Hashim
'Arab Hilal Fayyad
'Arab Hudayb Nazal
'Arab Husayn 'Ali Hasan
'Arab Husayn 'Ulaywi
'Arab Husayn al Bakhit
'Arab Husayn al Fahad
'Arab Husayn Hush
'Arab Huwaydi al Jasim
'Arab Ibrahim al Mustafa
'Arab Ibrahim al Yasin
'Arab Ibrahim as Saba'
'Arab Ibrahim Khulaywi
'Arab Ibrahim Mizar
'Arab Isma'il Husayn
'Arab Jabbar al Hilal
'Arab Jaddu'
'Arab Jadi' Hamid
'Arab Jahut Turki
'Arab Jamil ash Shayil
'Arab Jasim
'Arab Jasim 'Ali Salih
'Arab Jasim al Hasan
'Arab Jasim al Hindi
'Arab Jasim Ibrahim
'Arab Jasim Muhammad
'Arab Jasim Muhammad al Hazun
'Arab Jassam
'Arab Jawad al Khanadiq
'Arab Jayji
'Arab Jihad Sabah
'Arab Jubur
'Arab Jum'ah
'Arab Jurdi Tu'aysan
'Arab Ka'id Sayyid
'Arab Karim al Ghazal
'Arab Karim Rawdan
'Arab Kawwan Khalaf
'Arab Kazim 'Aytan
'Arab Kazim as Salih
'Arab Kazim Jarbu'
'Arab Kazim Muhammad Hasan
'Arab Khalaf ad Dulyan
'Arab Khalaf Ajlil
'Arab Khalaf al Aswad
'Arab Khalaf al Kazim
'Arab Khalaf an Nazal
'Arab Khalaf Hamadi
'Arab Khalaf Nasnis
'Arab Khalaf Shuwaytah
'Arab Khalifat Khattir
'Arab Khalil al Hassun
'Arab Khalil Ibrahim
'Arab Khalil Jamal
'Arab Khamis Husayn 'Ali
'Arab Khashan Farhan
'Arab Khazraj
'Arab Laftah Mukhlif
'Arab Layth
'Arab Mahdi al 'Abtan
'Arab Mahdi al Hilal
'Arab Mahdi al Hulu
'Arab Mahdi al Kammun
'Arab Mahdi Faydi
'Arab Mahdi Salih 'Atiyah
'Arab Mahmud 'Ali
'Arab Mahmud al Hamad
'Arab Mahmud al Muhammad
'Arab Mahmud Latif
'Arab Mahmud Muslih
'Arab Majbal Madi
'Arab Majid 'Ubayd
'Arab Majid Hamad
'Arab Makhlaf Fayyad
'Arab Mani' Khalaf Husayn
'Arab Mansur Muslih
'Arab Mardas 'Ali
'Arab Masir Khatr
'Arab Matar Hamad
'Arab Matar Jasim
'Arab Matni Jawad
'Arab Muhammad 'Abd al Qadr
'Arab Muhammad 'Abd Allah
'Arab Muhammad 'Ali Salim
'Arab Muhammad Ahmad Dabshi
'Arab Muhammad al 'Abd
'Arab Muhammad al 'Alwan
'Arab Muhammad al Ahmad
'Arab Muhammad al Habib
'Arab Muhammad al Hamud
'Arab Muhammad al Hassan
'Arab Muhammad al Husayn
'Arab Muhammad al Khidr
'Arab Muhammad as Salim
'Arab Muhammad ash Shaykh Ahmad
'Arab Muhammad Dhiyab
'Arab Muhammad Fahmi
'Arab Muhammad Faraj
'Arab Muhammad Farhan
'Arab Muhammad Faysal
'Arab Muhammad Hamad
'Arab Muhammad Hamdan
'Arab Muhammad Hays
'Arab Muhammad Laylan
'Arab Muhammad Musa
'Arab Muhammad Salih Khanu'
'Arab Muhassan Husayn
'Arab Muhsin 'Abbas ar Rayhan
'Arab Muhsin 'Alwan
'Arab Muhsin al Hamid
'Arab Mulla Muhammad Husayn
'Arab Mullat Ibrahim Musa
'Arab Munayf Shaykh
'Arab Musa Sa'id
'Arab Musarbat Muhammad
'Arab Musbah Muhammad
'Arab Muslih al Hawsan
'Arab Muslih Hamad al Matar
'Arab Mut'ab az Zayyid
'Arab Najad Muslih
'Arab Najib Salman
'Arab Najim 'Abd Allah
'Arab Najm Waran
'Arab Nasif Ahmad 'Abd Allah
'Arab Nasif Jasim
'Arab Nasif Khalaf
'Arab Nayif al Hawad
'Arab Nufan Muhsin
'Arab Nuwaf Dhiyab
'Arab Radam al Husayn
'Arab Rahim ash Shaykh
'Arab Rahim Hamzah
'Arab Rashid al 'Utan
'Arab Rashid Hamad
'Arab Rashid Hamud
'Arab Sa'b 'Ali Hamad
'Arab Sa'ud
'Arab Saba' Latif
'Arab Sabar ar Rajab
'Arab Sakban Ibrahim
'Arab Sakran al 'Ali
'Arab Salih 'Abd Allah
'Arab Salih Ahmad Huways
'Arab Salih al 'Abd
'Arab Salih al Wali
'Arab Salih Khalaf
'Arab Salih Muhammad
'Arab Salih Shukr
'Arab Salman Ahmad
'Arab Salman Hamud
'Arab Salman Jasim
'Arab Sari 'Inad
'Arab Sattam 'Awdah
'Arab Sayir al Ma'yuf
'Arab Sayir Ma'yuf
'Arab Sayran Karhun Khalaf
'Arab Sayyid Hamad
'Arab Sayyid Mahi
'Arab Sayyid Mar'i
'Arab Shafak Yunis
'Arab Shahadh Salman
'Arab Shalal 'Ali Muhsin
'Arab Shallal Jasim
'Arab Shihab Ahmad Muhammad
'Arab Sifah Madhi
'Arab Sinjar
'Arab Sirhan Hasuni
'Arab Sulayman al Muhammad
'Arab Sultan as Salamah
'Arab Suyan Ghadban
'Arab Tawwab
'Arab Thamr Sa'id
'Arab Turki al 'Utan
'Arab Tuwaybah
'Arab Tuwayran Madan
'Arab wa Shaykh Ghadir
'Arab Watni Hamud
'Arab Wihsh Humayr
'Arab Zaydan Khalaf
'Arak 'Uwayd
'Arak Jasim
'Arkub al Basil
'Asaf 'Awad
'Asi Khamis
'Askar an Nayif
'Ata Allah Muhammad
'Ata Khabur
'Atiyat al Hasan
'Atiyat an Nasafi
'Atiyat Hasan
'Atiyat Hilal
'Atiyat Jasim
'Atiyat Salfaj
'Awad al Hasan
'Awad Barud
'Awad Khalaf
'Awad Khalifat Sa'ud
'Awad Muhammad Yusuf
'Awad Salih
'Awd Hasan
'Awdat Juday'
'Awdat Marzat Hamad
'Awid Maslat
'Awwad Hamad
'Awwad Hasan
'Awwad Mahmud
'Awwad Muslih
'Aydaliyat
'Aydan 'Alwan Salih
'Ayid al Hasan
'Ayid Muhammad
'Ayn Abu 'Akifah
'Ayn ad Dibs
'Ayn al Faras
'Aythat al Walid
'Azawi Ahmad
'Aziz 'Atiyah
'Aziz ad Dawan
'Aziz Balad
'Aziz Samarra'
'Azzaz Fadil
'Idan 'Abd Allah
'Izl-o 'Iya
'Ubayd al Ahmad
'Ubayd al Hamud
'Ubayd ar Raghal
'Ubayd Hanush
'Ubayd Najm
'Ubayd Rihan
'Ubayd Yusif
'Uday Jum'ah
'Uday Ramih
'Udwan Hatufi
'Udwan Muhammad Yasin
'Ulaywi Haydi
'Ulaywi Mahmud
'Ulaywi Muhaysin
'Ulaywi Salman
'Umar Jadid
'Umar Shihab
'Umar Sufi
'Umayqah
'Uqlat Handalij
'Uraybi Hazza'
'Utiyat Latif
Abu 'Ajarib
Abu Barayj
Abu Dar'ah
Abu Dari'
Abu Darih
Abu Ghurayb
Abu Hazi'
Abu Jadha'
Abu Jidh'
Abu Mukhaylif
Abu Qattaf
Abu Rajash
Abu Sultan
Abu Zulabah
Abu Zuwayr
Ad Dawr
Ad Daykani
Ad Dubbat
Ad Dujayl
Ad Dulu`iyah
Ad'ajal Shihab
Aghaj Masbad
Ahl Ghadab
Ahmad 'Abbas Jasim
Ahmad 'Abd Allah
Ahmad 'Abd as Satar
Ahmad 'Ali
Ahmad 'Atayah
Ahmad ad Dabis
Ahmad ad Dahi
Ahmad ad Duwij
Ahmad al 'Abd
Ahmad al 'Ali
Ahmad al 'Arabi
Ahmad al Farhan
Ahmad al Hamad
Ahmad al Hamad al Khalifah
Ahmad al Harfush
Ahmad al Hasan
Ahmad al Husayn
Ahmad al Jasim
Ahmad al Khidr
Ahmad al Marid
Ahmad al Yasin
Ahmad an Nawaf
Ahmad an Nazal
Ahmad as Saba'
Ahmad as Salman
Ahmad Farkan
Ahmad Filah
Ahmad Habib Halu
Ahmad Hamam
Ahmad Hasan
Ahmad Hasan Jasim
Ahmad Hasan Jawad
Ahmad Hasan Khalaf
Ahmad Husayn
Ahmad Ibrahim 'Abd Allah
Ahmad Ibrahim Mustafa
Ahmad Isma'il
Ahmad Jasim Salman
Ahmad Khalaf
Ahmad Khalaf Jawad
Ahmad Khalifah
Ahmad Khidr Hasan
Ahmad Mahdi
Ahmad Mahmid
Ahmad Mahmud
Ahmad Mahmud Saba'
Ahmad Makhlaf
Ahmad Mudahi
Ahmad Muhammad
Ahmad Muhammad Halu
Ahmad Muhi
Ahmad Nayif
Ahmad Salih
Ahmad Salman
Ahmad Sulayman
Ahmad Yasin
Ahmad Yusuf
Ahmad Zahir
Al 'Armushiyah
Al 'Askari
Al 'Asri
Al 'Awjah
Al Afrazz District
Al Amin
Al Asmidah
Al Awysit
Al Ba'th
Al Baggah
Al Baladiyat
Al Fathah
Al Gharbiyah
Al Hajj 'Ali Ahmad
Al Hajj Dhiyab Matar
Al Hajj Hamid Hamdi
Al Hajj Husayn Khabur
Al Hajj Kazim
Al Hajj Khudayr Muhammad al Jasim
Al Hajj Latif Habib
Al Hajj Muhammad Hamudi
Al Hasan
Al Hazza'
Al Jami'
Al Jubayriyah
Al Kahraba'
Al Karnah
Al Khadra'
Al Khadraniyah
Al Khanukiyah
Al Kharjah
Al Khasm
Al Khatuniyah
Al Khurj
Al Kusur
Al Mintaqah al Hukumiyah
Al Mu'allimin
Al Mu'tasim
Al Munabi
Al Mutijah
Al Muwaylih
Al Muwazzafin
Al Qadisiyah
Al Qal'ah
Al Qaryat al 'Asriyat fi al 'Uwaynat
Al Qatul
Al Usrah
Al-Haraa Al-Jadeda
Al-Jameya
Al-Wehda
Albu 'Ali
Albu 'Armush
Albu -affah
Albu Dankari
Albu Ga'uwd
Albu Ghush
Albu Hamash
Albu Hasan
Albu Hasan Basas
Albu Hasan Shukr
Albu Hassan
Albu Kabir
Albu Kamal
Albu Mir`i
Albu Nisan
Albu Rahda
Albu Razuqi
Albu Sabah
Albu Sabti
Albu Sakar
Albu Shajim
Albu Shamat
Albu Shatab
Albu Shukur
Albu Ta'mat at Tal'ah
Albu Talhah
Albu Tarkamal
Albu Tawab
Albu Yasin
Albu Zahir
Albu `Assaf
Amarli as Sufla
Amin 'Ali
Amin 'Ali al Hajj Ahmad
Amin Amir
Amirli
An Naft
An Naml
Anhir Badr
Ar Rafa'i
Ar Rashid
As Sa'ud
As Safawi
As Salihiyah
As Salubi
As Sandiyat al Qadimah
As Saray
As Sikak
As Sina'i
As Siniyah
As Sufi
As Suniyah
Asdah
Ash Shahid Huways Firas
Ash Shakk
Ash Sharqat
Ash Sharqiyah
Ash Shaykh Jamil
Ash Shaykh Nahif
Ash Shaykh Wahib
Ash Shishin
Ash Shuhada'
Asmi
Aswad 'Awwad
Aswad al Jir
Aswad Faz'
Aswad Jabar
Aswad Najm
At Ta'mim
At Tahiyat
At Tahrir
At Tuwayrani
Az Zawr Albu Hathmah
Az Zaymah
Az Zira'ah
Az Zuhur
Badawi al `Ali
Badawi Sultan
Badr 'Abd
Badr 'Awid
Badr Laftah
Badu Rahal
Bahr Hasan
Bajjah
Balad
Baldah
Balkanat Sadah
Balkanat Salim
Banat al Hasan
Bandar Khalaf
Baqir Shalabi
Barah Barah
Barawjali
Bardi Sayyad
Bari'
Barid Shalal
Basatin
Bash Tappah
Bashakalan
Bayj Yas Banyan Marhun
Bayji
Bayt 'Abbas Muhammad
Bayt 'Abd Allah Huwaydi
Bayt 'Abd Mahmud
Bayt 'Awid 'Abd Allah
Bayt 'Ukab
Bayt Ahmad as Salim
Bayt al Khalifah
Bayt Fayad Dawud
Bayt Hamid al Hamad
Bayt Hamid Salibi
Bayt Hamud Rahawi
Bayt Hasan Mahjub
Bayt Ibrahim
Bayt Ibrahim as Sattah
Bayt Jawad
Bayt Khalaf al Ma'n
Bayt Khalaf as Saji
Bayt Muhammad al Wasikh
Bayt Muhammad Samin
Bayt Mustafa Tarwadi
Bayt Mutni Hamud
Bayt Nayif Hammad
Bayt Shakr Mahmud
Bayt Shihab
Bayt Subhi Hamid
Bayt Talab
Bayt Zibari Chalit
Bi'r adh Dhahab
Bi'r al Agha
Bid'an Khalif
Bidaywi ash Shihan
Bir Ahmad
Bishkan
Bustamli
Bustan Amin Amir
Bustan Jasim
Bustan Muslih
Buyut Khalifah Juwah
Chamin Kafri
Chawri
Chichan
Chichan Ibrahim
Da'aj Khudayr
Da'ijil Najm
Daghayyam al Khaldi
Daham al 'Awid
Daham Bahlul
Daham Mur'i
Dahi Isma'il
Dakhil 'Abbud
Dalaf Ahmad
Daraj ad Dayi'
Daraj Radini
Darawish al Khasarah
Dari Mahmud
Darih Hadir
Darraji
Darwaznat Juwamir
Dawamin Hashim
Dawm Rujayl
Dawud Daham
Dawud Mahmud Fad'im
Dawud Salman
Dawud Salman Hamadi
Dayih al Majal
Dhahab 'Asal
Dhiyab 'Ali Muhaymid
Dhiyab Ahmad ad Dawud
Dhiyab Hilal
District of Saladin
Diyab Wahsh
Diyum Jubur
Douyoum
Dughaymar al Khalaf
Dulaymi Mur'id
Dumanah
Duwayih al Jasim
Fad'am Hamud
Fadil 'Abbas
Fadil 'Abd Allah Muhaymid
Fadil 'Ali
Fadil al Hurat
Fadil Halaf al 'Adwan
Fadil Hasan as Salman
Fahad 'Awki
Fahad Shallal
Fahal Ahmad
Fahd Muhammad
Falih Hasan
Fanar Shadhan
Fanash Hibhab
Faraj al Hishan
Farhan al 'Ali
Farhan Hadhad
Farhan Hantush
Farhan Hayif Raffas
Farhan Mahmud al Khidr
Farhan Mar'i
Farhan Shakir
Farih al Kurdi
Farih Wazrah
Faris 'Abd
Faris 'Atiyah
Faris 'Ubayd
Faris 'Utaysh
Faris al 'Atiyah
Faris Tawfiq
Faruq Laftah
Fawish 'Awwad Karim
Fawwaz Hamid
Fawzi Muhsin
Fayad ath Thalj
Fayyad 'Ali
Fayyad Hamud
Fayyad Husayn
Faza' Farsahar
Firas Khalaf Dashli
Firhan 'Ayad
Futhaykhan Salih
Gabatah
Ghadab Ahmad
Ghammas
Ghanim Rashid
Ghays
Ghazal A'n-Namr
Ghazal Jiyad
Ghazal Mudhi
Ghazl Mukhlaf Hamadi
Ghaznafar Khalaf
Habib al Mazud
Habib Jiyad Khalaf
Habis
Hadar 'Abbas Muhammad
Hadi al Fayyad
Hadi District
Hadi Hamad
Hadi Salman
Hadirah
Hafiz Khalaf
Hafriyah
Hajj Turki Ijat
Hajji 'Umar Ibn al Khattab
Hajuwat Jasim
Halfah as Salih
Halibi Husayn 'Adhab
Halil Jad'an
Halil Ra'd
Hamad 'Abd Allah
Hamad 'Ali
Hamad 'Ayd
Hamad 'Uraibi
Hamad Abu Shuwayrab
Hamad al 'Abd
Hamad al Husayn al Jiri
Hamad al Makhlaf
Hamad al Muhammad
Hamad at Tayawi
Hamad at Taylawi
Hamad Farih
Hamad Habib Khalaf
Hamad Husayn 'Abbad
Hamad Insayf
Hamad Jasim
Hamad Khalifah
Hamad Khalil
Hamad Khamis
Hamad Mahmud
Hamad Makhlaf
Hamad Manfi
Hamad Matar
Hamad Mutahr
Hamad Rashid Husayn
Hamad Salman
Hamad Shari'ah
Hamad Shikhan
Hamad Shuwaysh
Hamad Sulayman
Hamad Sutayr
Hamadah 'Abbas
Hamadat Yasin Husayn
Hamadi al Jaran
Hamadi Haqi 'Abbas
Hamadi Rihan
Hamadi Sayab
Hamd Rashid Husayn
Hamdi Isma'il
Hamid 'Abd
Hamid 'Abd Hilal
Hamid 'Ali
Hamid 'Awdah
Hamid 'Aziz 'Alwan
Hamid al Fayyad
Hamid al Hamad
Hamid al Hamadi
Hamid al Hamid
Hamid al Hasun
Hamid al Husayn
Hamid al Manfi
Hamid an Nayif
Hamid Fayyad
Hamid Ghafil 'Anad
Hamid Jayad
Hamid Jum'ah
Hamid Kaylan
Hamid Khalaf
Hamid Khalifah
Hamid Khidr Hasan
Hamid Luhaybi
Hamid Mahdi
Hamid Mahdi 'Awdah
Hamid Majid
Hamid Manfi
Hamid Naddah
Hamid Nasif
Hamid Taha
Hammadi Salih
Hammud al Mahmud
Hammud al Uhaywir
Hamud 'Abd
Hamud al 'Abd
Hamud al Khalaf
Hamud al Mahmud
Hamud Bandar
Hamud Farih
Hamud Gharib
Hamud Hamad
Hamud Jasam
Hamud Muhammad
Hamud Muhammad Barghush
Hamud Muhidi
Hamud Sa'id
Hamud Salih
Hamzah Khudayr
Hamzat 'Ubayd
Hanafi Husayn
Hanash Rashid Muhaymid
Hanim Mahmud
Hantush Hasan
Hantush Khalaf Jaddu'
Hanu Shahir
Hardan Imhaydi
Hardan Mu'iwif
Hariz al 'Ali
Harush Musayl
Hasan 'Abd
Hasan 'Abd Allah
Hasan 'Afan
Hasan 'Ali
Hasan 'Ali Khazaraj
Hasan 'Alu
Hasan 'Alwan
Hasan 'Alwan Shilash
Hasan 'Ulaywi
Hasan al 'Abd
Hasan al 'Abd Allah
Hasan al Farah
Hasan al Hamad
Hasan al Hamdush
Hasan al Hammud
Hasan al Khudayr
Hasan al Mahmud
Hasan al Makhlaf
Hasan as Salih
Hasan ash Shalal
Hasan Hasun
Hasan Ibrahim
Hasan Khalaf
Hasan Khalawi
Hasan Muhammad 'Ali
Hasan Mukhlaf Hamadi
Hasan Musa
Hasan Sahi
Hasan Shahir
Hasan Zuru
Hashim 'Ulaywi Jasim
Hashim Ahmad
Hassun 'Isa
Hasun 'Alwan
Hatam 'Alwan
Hatim al Haththal
Hatim Shihab
Hawas Ghazal
Hawas Zafir
Hawi al Khaz'al
Hawi Iglay'ah
Hawijat al Hamzah
Hawijat Umm at Talayib
Hawwas at Ta'mah
Hayad Halwah
Hayawi Salum
Hayif Raffas
Hayim Jasim Mut'ab
Hayy ad Dayf
Hayy ad Dubbat
Hayy al 'Armushiyah al Gharbiyah
Hayy al 'Armushiyah ash Sharqiyah
Hayy al 'Askari
Hayy al Jubayriyah al Ula
Hayy al Jubayriyah ath Thalithah
Hayy al Jubayriyah ath Thaniyah
Hayy al Khatib
Hayy al Mu'allimin
Hayy al Murabba'ah
Hayy al Muthanna Bin al Harithah ash Shaybani
Hayy as Sina'ah
Hayy ash Shahid Hamad Shihab
Hayy az Zahra'
Hazib 'Abbas
Hazza' Mahmud
Hijab Salim
Hilal Haytar
Hilal Khalifah
Hilan Jadid
Hindi
Hindi Nasif
Hujayl ash Sharqiyah
Husayn 'Abd
Husayn 'Alawi
Husayn 'Ali
Husayn 'Ali 'Ayid
Husayn 'Ali Jaladah
Husayn 'Alwan
Husayn 'Ulaywi Yasin
Husayn Ahbaz
Husayn Ahmad
Husayn Ahmad al Jasim
Husayn al 'Ali
Husayn al 'Alul
Husayn al 'Alwan
Husayn al Hamad
Husayn al Hays
Husayn al Khalaf
Husayn al Khamis
Husayn al Lami
Husayn al Mudmi
Husayn al Muslih
Husayn as Sayyid
Husayn Barhan
Husayn Bin Humayyid
Husayn Farih
Husayn Hamad
Husayn Hamid Darwish
Husayn Hamud
Husayn Ibn Nasir
Husayn Jasam
Husayn Landa
Husayn Mahdi
Husayn Mahdi Husayn
Husayn Mahmud Mahal
Husayn Marat
Husayn Mazud
Husayn Muflah
Husayn Muhammad
Husayn Shalal
Husayn Yukhit
Ibrahim 'Abd
Ibrahim 'Ubayd
Ibrahim Ahmad
Ibrahim al 'Ali
Ibrahim al Ahmad
Ibrahim al Hamadi
Ibrahim al Hammad
Ibrahim al Jasim
Ibrahim al Kabir
Ibrahim al Khatir
Ibrahim al Mahus
Ibrahim as Saffar
Ibrahim as Saghir
Ibrahim as Sayir
Ibrahim Badyawi
Ibrahim Budaywi
Ibrahim Dahi
Ibrahim Farhan
Ibrahim Gharib
Ibrahim Hamad
Ibrahim Hamadi
Ibrahim Hamid
Ibrahim Hasan
Ibrahim Hasan 'Alwan
Ibrahim Hassun
Ibrahim Husayn
Ibrahim Khalaf
Ibrahim Khalaf 'Abudi
Ibrahim Khalil at Talib
Ibrahim Khatr Husayn
Ibrahim Makhlaf Jasim
Ibrahim Manaydil
Ibrahim Mukhlif
Ibrahim Nasif Jasim
Ibrahim Salih Hamad
Ibrahim Salim
Ibrahim Shalal
Ibrahim Taha
Ibrahim Zahir
Idham Jasir
Idris Karam
Ijmasa
Ikhlif Muhammad
Imam Hasan
Isma'il ad Dahi
Isma'il ar Raklah
Isma'il Dawas
Isma'il Diyan
Isma'il Fayad
Isma'il Gharbas as Samra'i
Isma'il Ibrahim
Isma'il Jahaf
Isma'il Khalaf al Fuhan
Isma'il Salman Dawad
Isma'il Shakarchi
Istablat
Jabar Hamud Hamadi
Jabar Khaz'al
Jabar Muhammad
Jabbar 'Abd Khalaf
Jabbar Matar
Jabir Huwaydi
Jabir Makhlaf
Jabr al Habib
Jad'an Ahmad
Jad'an al Hasan
Jadd Allah Ahmad
Jaddu' 'Afar
Jaddu' Hamud
Jaddu' Jasim
Jaddu' Salman
Jaddu` Kazim
Jahad Slubi
Jam'iyat an Nidal
Jamiah District
Jamil 'Umran
Jamil Jasim Muhammad
Jamil Khalif al Hasan
Jamil Sahil Habib
Jamil Salih
Jamilah
Jamilah Hun
Jamur Zawiyah
Janirah
Jarad Albu Dawas
Jardaghlu
Jasam ash Shalal
Jasim 'Abud
Jasim 'Aklah
Jasim 'Ulaywi Jasim
Jasim Ahmad 'Abd Allah
Jasim al Hamad
Jasim al Hasan
Jasim al Musahir
Jasim al Mustafa
Jasim ar Rafayd
Jasim Daham
Jasim Ghafil
Jasim Hamadi 'Ali Mahdi
Jasim Hasan 'Ali
Jasim Hasan Jasim
Jasim Ibn ar Rafayd
Jasim Ibrahim
Jasim Kazim Khalaf Muhammad
Jasim Khalil
Jasim Mahdi 'Awdah
Jasim Mahmud
Jasim Mahmud 'Ali
Jasim Muhammad
Jasim Muhammad Hasun
Jasim Muhammad Salih
Jasim Muhammad Ta'mah
Jasim Musa
Jasim Ramizan
Jasim Shalal
Jasim Sulayman
Jawad 'Abbas
Jawad Kazim al Husayn
Jayad al Haraba
Jayad Rwaishi
Jaza' Hajul
Jaza' Salim
Jazirat Laqlaq
Jazza' Muhammad Muslih
Jihad Jasim
Jiyad al Manfi
Judaydah
Jum'at Mahdi
Juza 'Muhammad Salih
Ka'shush wa Kayat
Kaliban Hasan
Kamal Karimi
Kamal Muhyi
Kamal Sakab
Kamil 'Ayfmal
Kan'an Hamud Salman
Kan'an Jawhar
Kan'an Khaz'al
Karfanat Masani' Bayji
Karim al Gharb
Karim Hasan 'Azim
Karim Husayn
Karim Jasam
Karim Karanfal
Karim Latif
Karim Mushrif
Karim Mut'ab Dhiyab
Karim Nada
Karim Nadir Khalaf
Karki Latif
Kasbadrah
Kashaf Hamid
Kashkariyah
Kawkuz al Kharnub
Kazim 'Anad Dayakh
Kazim Jawad
Kazim Riman
Khadir 'Abbas 'Ankud
Khadir 'Abbas Yas
Khadir 'Ali
Khadir Ahmad
Khadir al Hasan
Khadir Jum'at 'Abd Allah
Khadir Zaydan
Khalaf 'Abaz
Khalaf 'Abbas
Khalaf 'Abbas Jasim
Khalaf 'Abbud
Khalaf 'Ali Kamar
Khalaf 'Uwayn
Khalaf al 'Abbasi
Khalaf al 'Abud
Khalaf al 'Ali
Khalaf al Fayad
Khalaf al Ghayyb
Khalaf al Hasan
Khalaf al Janal
Khalaf al Jasim
Khalaf al Khalifah
Khalaf al Mana'
Khalaf as Salih
Khalaf as Suwadi
Khalaf As'ad
Khalaf Fayad
Khalaf Ghabin
Khalaf Hamad `Abd
Khalaf Hamadi
Khalaf Hamid
Khalaf Hasan
Khalaf Hasan Khalaf
Khalaf Husayn
Khalaf Jar Allah
Khalaf Jasim Mut'ab
Khalaf Karkud
Khalaf Khalifah
Khalaf Khatr Husayn
Khalaf Mahmud
Khalaf Majit
Khalaf Makhlaf Fatash
Khalaf Manfi
Khalaf Muhammad
Khalaf Muhammad Hamud
Khalaf Rakidi
Khalaf Salih
Khalaf Shamran
Khalaf Sharji
Khalaf Taha al Khidr
Khalaf Yasin
Khalaf `Awwad
Khalayaf 'Ulyan
Khalid Hazal
Khalid Khalaf
Khalif 'Awwad
Khalif Majami
Khalif Shamran
Khalifat al Khalaf
Khalifat Hasan
Khalifat Shallal
Khalifat Shawi'
Khalil Halihal
Khalil Hamid
Khalil Ibrahim
Khalil Isma'il
Khalil Mutlak
Khamis Farhan
Khara'ib Abu Khalifah
Khara'ib Abu Khardan
Khara'ib Qaryat Khanifas ash Sharqiyah
Kharib
Khasah Darli
Khatab Dawud
Khatir Muhammad 'Ali
Khayam
Khayzrat Sur
Khaz'al al Hasan
Khazraj
Khidr
Khidr Sultan
Khidr Wali
Khirbat al Musayhili
Khirbat Sayyid
Khitab 'Abd Allah
Khudayr Aahmad Jaradah
Khudayr al Hamad
Khudayr al Karis
Khudayr Kazim
Khudayr Sadran
Khudayr Salah
Khudayr Salman
Khudayr Shahab
Khulayf al Jit
Kita' Ahmad
Kiyyukas
Koshk-i Gawra
Kumayi
Kumtat Bur
Kunayfid 'Abbas
Kurdi 'Ali
Kurdi Ghadab
Kurdi Hamid
Kurdi Ma'darah
Kurdi Muhammad
Kurfanat
Kushk
Kushk al Kabir
Kushk Bashi
Kutah Burun Jadid
Kuwayt
Laftah al Filfil
Laftah al Hilan
Laftat Najim
Lahmud Kurdi
Lakk
Latif al Hajj 'Abd
Latif Hamud
Latif Ibrahim
Latif Jasim
Latif Khalaf
Latif Khalil
Latif Nasif Jasim
Latif Yasin 'Abbas
Lats Ghadir
Lebanon District
Luhaybi al Fayad
Ma'lat 'Attiyah
Ma'mal al Adwiyah
Madhar Nayif
Madhat Dahi
Madi Hasan
Madkhal Salman al Yakhni
Mafa
Maftul
Mahal al Fayad
Mahal Khulayf
Mahawash Madi
Mahaysin al Fari'
Mahdi al al Ibrah
Mahdi al Hasan
Mahdi al Khudayr
Mahdi Bashir
Mahdi Hajir
Mahdi Hilal
Mahdi Hulu
Mahdi Khalaf
Mahdi Matar
Mahdi Salih
Mahdi Salih ad Dawi
Mahdi Salih Husayn
Mahdi Salih Makhlaf
Mahdi Salih Wardin
Mahidi Salih
Mahmud 'Abbas
Mahmud 'Abd Allah
Mahmud 'Ali
Mahmud 'Alwan
Mahmud 'Ulaywi
Mahmud Ahmad
Mahmud al Arhim
Mahmud al Gharib
Mahmud al Habib
Mahmud an Nada
Mahmud at Tikriti
Mahmud Daghir
Mahmud Hamad
Mahmud Hamud Khalid
Mahmud Husayn Mashawakh
Mahmud Ibrahim
Mahmud Khalaf
Mahmud Mahal
Mahmud Mudahi
Mahmud Muhammad
Mahmud Muhammad Rafa'i
Mahmud Najim 'Abd Allah
Mahmud Rihan
Majid
Majid 'Ubayd
Majid Farhan
Majid Fayhan
Majid Khalaf
Majid Latif
Majid Makhlaf Salih
Majid Muhammad
Majid Mukhlif
Makhfar Durahim
Makhlaf at Ta'ah
Makhlaf Budaywi
Makhlaf Hamad
Makhlaf Hasan Khawan
Makhlaf Suhayl
Makinat al Urfali
Makinat as Sayyid 'Ali
Makinat ash Shaykh 'Ajil
Makinat Bani Sa'd
Maktab Taha
Malih al Halawi
Mamduh Muhammad Barad
Manjur Nazal
Mar'ab Jadid
Marah al Jadu'
Marayjib
Marfu' Hazzam
Marfu' Masir
Marja'
Mas'ud Jaddu'
Mash'al Turki
Mashrah Mulla Farih
Mastafij
Matar 'Armun Khalaf
Matar 'Awid
Matar al Hasan
Matar Hamad
Matar Zidan Khalaf
Mawlanat Shahir
Maz'al Muhammad
Mazaham Jasim
Mazban Himidan Shata
Mazban Kitan
Mazham 'Ubayd
Mazhar Khadir al 'Azawi
Mazhar Khanjar
Mazhar Salman
Mihyal
Mijbas al 'Abd Allah
Mithqal al 'Ajaj
Mizar Hamid
Mu'ad 'Aziz
Mu'jab Mujbil
Muhammad
Muhammad 'Abd al 'Aziz
Muhammad 'Abd Allah
Muhammad 'Aftan
Muhammad 'Ali Hasan
Muhammad 'Ali Muhaymid
Muhammad 'Awdah
Muhammad 'Ulaywi
Muhammad Ahmad
Muhammad Ahmad Jasim
Muhammad al 'Abud
Muhammad al 'Ali wa Sirhan al 'Ali
Muhammad al 'Arabi
Muhammad al 'Awwad
Muhammad al 'Ulij
Muhammad al Abdawi
Muhammad al Fadh
Muhammad al Futuh
Muhammad al Hamud
Muhammad al Hasan
Muhammad al Hassun
Muhammad al Hur
Muhammad al Jamil
Muhammad al Jasim
Muhammad al Muhsin
Muhammad al Muslih
Muhammad al Qadim
Muhammad al Yasin
Muhammad an Najaf
Muhammad as Sa'dun
Muhammad as Saray
Muhammad at Talib
Muhammad az Zanbur
Muhammad Badri
Muhammad Dahi
Muhammad Duwayh
Muhammad Fadil
Muhammad Falah
Muhammad Faris
Muhammad Halifah
Muhammad Hamad
Muhammad Hamid
Muhammad Hamid Jasim
Muhammad Hamid Najim
Muhammad Hamud
Muhammad Hasan
Muhammad Hasan Jawad
Muhammad Hasan Jum'ah
Muhammad Husayn
Muhammad Husayn 'Ali
Muhammad Jabbar
Muhammad Jasim
Muhammad Jasim Hasan
Muhammad Jawwad
Muhammad Karhut
Muhammad Khalaf
Muhammad Khalaf 'Abbudi
Muhammad Khalaf 'Ali
Muhammad Khalaf Bashir
Muhammad Khalaf Husayn
Muhammad Khalifah
Muhammad Khalil
Muhammad Khamis
Muhammad Mahdi
Muhammad Mahmud
Muhammad Mahmud Ibrahim
Muhammad Marr Zaqarah
Muhammad Marrhwun
Muhammad Mud'an
Muhammad Mustafa
Muhammad Mutlaq
Muhammad Nayal
Muhammad Rahil
Muhammad Rashid
Muhammad Sadran
Muhammad Salih
Muhammad Salih al Ahmad
Muhammad Salman
Muhammad Samir
Muhammad Shawqi
Muhammad Sulayman
Muhammad Yasin
Muhammad Yusuf
Muhammad Zu`aytir
Muhayjir
Muhaysin al Farih
Muhi al Hasu
Muhsin 'Alwan
Muhsin al 'Abd Allah
Muhsin al Hadad
Muhsin al Khalaf
Muhsin al Muslih
Muhyi
Mujamma' Manam
Mukayshifah
Mukhalaf Hasan Khalaf
Mukhayyim
Mukhlaf al Kawwami
Mukhlif al Muhammad al Huwaysh
Mukhlif Hamul
Mukhlif Khudur
Mulla 'Ali Mahmud
Munayf Satam
Munfi Bin Ahmad
Mur'i al Hasan
Musa Jasim
Musayf Jasam
Mush'al al Amkhakh
Mush'an Jassam
Mushadad Dawr
Mushayt
Mushrif 'Ali
Mushrif Farhan
Muslih al Hamad
Muslih al Hayj
Muslih az Zahir
Muslih Nayif
Mustaf Jam'ah
Mustafa Hasan Ahmad
Mustafa Muhammad
Mut'ab Latif
Mutfa
Mutlak Hajras
Mutlak Khalifah 'Alwan
Muz'il Budaywi
Muz'il Manwar
Muzban al Mahmud
Muzban Hanfish
Muzban Ibrahim
Muzhir Hatim
Muzhir Muhsin
Muziwar
Nabhan Muzham
Nahi Dhiyab
Nahir 'Adhab
Nahiyah Hamrin
Nahiyat a Harib
Nahiyat al 'Abbasiyah
Nahiyat al 'Alam
Nahiyat al Fari
Nahiyat al Ishaqi
Nahiyat al Mu`tasam
Nahiyat Albu Dalaf
Nahiyat as Siniyah
Nahiyat Dijlah
Nahiyat Makhul
Nahiyat Yathrib
Nahras Hasan
Najaras Hasan
Naji Hamash
Naji Mahul
Naji Zaydan Khalaf
Najm 'Abbud
Najras Salman
Namir Jasim
Namis Daham
Namshal Kuwayb
Nashmi 'Afri
Nasif Jasim
Nasir Hamud
Nawaf al 'Abd
Nawaf Hardan
Nawri Satam
Nayaf Muhammad
Nayif Ahmad
Nayif al Khaji
Nayif al Qaduri
Nayif Da'bul
Nayif Ghanim
Nayif Zaydan Muhaymid
Nihar Ta'ays
Nu'man Maz'al
Numayl
Nuzul
Nuzul 'Ali Jaladah
Qabr Wadah
Qal'ah
Qal'at 'Ali al Mahmud al Qadimah
Qal'at al Hajj Shihab
Qal'at al Hushi
Qal'at Hasan
Qal'at Jabbar
Qal'at Muhammad al Yatim
Qaladiz
Qarah Naz
Qaryat 'Abbas al Hamud
Qaryat 'Abbas al Hasan
Qaryat 'Abbud
Qaryat 'Abd Allah al Matar
Qaryat 'Abd at Turki
Qaryat 'Ajlawiyah
Qaryat 'Akab
Qaryat 'Akar
Qaryat 'Aklah
Qaryat 'Al bur Hiam
Qaryat 'Ali 'Abd
Qaryat 'Ali 'Ubayd
Qaryat 'Ali Hamid
Qaryat 'Alwan Latif
Qaryat 'Ank al Hawa
Qaryat 'Arab al Het
Qaryat 'Asilah
Qaryat 'Atiq
Qaryat 'Awayshah
Qaryat 'Ayn al Baydah
Qaryat 'Ayn Arjab
Qaryat 'Ayn Khudayrah
Qaryat 'Ushiyat al Imam
Qaryat 'Uwayjilah Janubi
Qaryat Abu 'Ajah
Qaryat Abu 'Uday
Qaryat Abu al Khayl
Qaryat Abu Barabij
Qaryat Abu Hiffah
Qaryat Abu Jawan
Qaryat Abu Jayy
Qaryat Abu Kisab
Qaryat Abu Masha'il al Gharbiyah
Qaryat Abu Masha'il ash Sharqiyah
Qaryat Abu Tarfat
Qaryat ad Dahiri
Qaryat ad Darawish
Qaryat ad Diyan
Qaryat Ahlayhil wa Salim
Qaryat Ahmad al 'Abd
Qaryat Ahmad an Najm
Qaryat Ahmad as Samir
Qaryat Ahmad Hajim
Qaryat Ahmad Husayn
Qaryat Ahmad Salman
Qaryat Ajadidah
Qaryat al 'Abbasiyah
Qaryat al 'Adalah
Qaryat al 'Adhbah
Qaryat al 'Ashiq
Qaryat al 'Atu
Qaryat al 'Awaqilah
Qaryat al 'Ayshah
Qaryat al Ahsab
Qaryat al Ashtah
Qaryat al Atagi'yat
Qaryat al Atrash
Qaryat al Balalij
Qaryat al Batatishah
Qaryat al Bu'ayji
Qaryat al Buran
Qaryat al Busnah
Qaryat al Buwaytir
Qaryat al Chahariz
Qaryat al Fad'us
Qaryat al Farhaniyah
Qaryat al Fayyadiyah
Qaryat al Fudayli
Qaryat al Hadadiyah
Qaryat al Hajj Faysal
Qaryat al Hajjaj
Qaryat al Hamrah
Qaryat al Haranah
Qaryat al Harithiyah
Qaryat al Hasa
Qaryat al Hasa al Jadidah
Qaryat al Hasa al Qadimah
Qaryat al Hatamiyah
Qaryat al Humayr
Qaryat al Hurayjiyah
Qaryat al Huriyah
Qaryat al Huriyah al Jadidah
Qaryat al Huriyah al Qadimah
Qaryat al Hurriyah
Qaryat al Huwaysh
Qaryat al Imsayhili
Qaryat al Jafayifah
Qaryat al Jahriz
Qaryat al Jajaniyah
Qaryat al Jamhuriyah
Qaryat al Jardaniyah
Qaryat al Jisat
Qaryat al Jubur
Qaryat al Karaghul
Qaryat al Kari'at
Qaryat al Kawak
Qaryat al Kazakazah
Qaryat al Khadraniyah
Qaryat al Khanak
Qaryat al Khatuniyah
Qaryat al Khayt
Qaryat al Khazamiyah
Qaryat al Khazifi
Qaryat al Khudayr
Qaryat al Khudayrah
Qaryat al Kiyan
Qaryat al Kubayshat
Qaryat al Lakalak
Qaryat al Lakalik
Qaryat al Laylawiyah
Qaryat al Mabadad
Qaryat al Madd
Qaryat al Mahattah
Qaryat al Malali
Qaryat al Malih
Qaryat al Malihah
Qaryat al Manahilah
Qaryat al Manfiyah
Qaryat al Marasamah
Qaryat al Marza'ah
Qaryat al Mazarigh
Qaryat al Mishak
Qaryat al Mu'aybidi
Qaryat al Muhtalah
Qaryat al Muhtaram
Qaryat al Munahilah
Qaryat al Musaltan
Qaryat al Muslakhah
Qaryat al Muwaylihat
Qaryat al Qaharah
Qaryat al Qal'ah
Qaryat al Rayhanah
Qaryat al U'aywij
Qaryat al Waybidah
Qaryat Albu 'Ajil
Qaryat Albu 'Ali al Burjah
Qaryat Albu 'Alul
Qaryat Albu 'Asi
Qaryat Albu 'Ubayd
Qaryat Albu Dahsh
Qaryat Albu Daraj
Qaryat Albu Faraj
Qaryat Albu Ghafil
Qaryat Albu Gharir
Qaryat Albu Hamad
Qaryat Albu Hamid
Qaryat Albu Hasan
Qaryat Albu Hasani
Qaryat Albu Haswah
Qaryat Albu Hayari'
Qaryat Albu Jalabi
Qaryat Albu Jawad
Qaryat Albu Jawwari
Qaryat Albu Juwari
Qaryat Albu Mar'i
Qaryat Albu Muslih
Qaryat Albu Nasir
Qaryat Albu Rahman
Qaryat Albu Riyash
Qaryat Albu Sakr
Qaryat Albu Salu
Qaryat Albu Shatab
Qaryat Albu Ta'mah
Qaryat Albu Talhah
Qaryat Albu Tarmish
Qaryat Albu Tufah
Qaryat Albu Turaysh
Qaryat Albu Wahid
Qaryat Albu Zarkah
Qaryat an Nahiyah
Qaryat an Nawafal
Qaryat an Nayfah
Qaryat Anhir al Hajar
Qaryat ar Rafi'at
Qaryat ar Rakhm
Qaryat ar Rakkah
Qaryat ar Raml
Qaryat ar Rawashid
Qaryat ar Ridah
Qaryat ar Risah
Qaryat Aradi Halham
Qaryat Aramblat
Qaryat Arunin Hadi
Qaryat as Sadah
Qaryat as Safinah
Qaryat as Sahal
Qaryat as Sajlah
Qaryat as Sakriyah
Qaryat as Salam
Qaryat as Salihiyah
Qaryat as Salman
Qaryat as Sarah
Qaryat as Sarin
Qaryat as Sayyid Ahmad
Qaryat as Sayyid Hamad
Qaryat as Sihat
Qaryat as Sukariyah
Qaryat as Sukkariyah
Qaryat ash Shabab
Qaryat ash Shatihiyah ash Sharqiyah
Qaryat ash Shaykh Ibrahim
Qaryat ash Shaykh Rayah
Qaryat at Taksah
Qaryat at Tali'ah
Qaryat at Tarfawi
Qaryat at Tawal
Qaryat at Turayshah
Qaryat at Tut
Qaryat az Zakkah
Qaryat az Zanjilah
Qaryat az Zurayj
Qaryat az Zuwiyah
Qaryat Bakkah
Qaryat Banat al Hasan
Qaryat Bani Sa'd
Qaryat Barij
Qaryat Bazikhah
Qaryat Bir Ahmad Hasan
Qaryat Bir Ahmad Mahmud
Qaryat Bi`ay
Qaryat Chichan
Qaryat Dabaj
Qaryat Damanah
Qaryat Fadlan
Qaryat Fahd an Namir
Qaryat Far'am 'Ayfan
Qaryat Farhan al Kurdi
Qaryat Faysal Ghazal
Qaryat Furayj Nazal
Qaryat Hadilah
Qaryat Hakfah
Qaryat Hamad al 'Ali
Qaryat Hamad Sutayr
Qaryat Hamdan al Mahdi
Qaryat Hanshi
Qaryat Hayjal al Kabir
Qaryat Hayjal Fawqani ash Shamaliyah
Qaryat Hayjal Mashhad
Qaryat Hayjal Saghir
Qaryat Hulayhil
Qaryat Hulaywan
Qaryat Hulaywat
Qaryat Hulaywat al Kabirah
Qaryat Hulaywat as Saghirah
Qaryat Husayn al Matar
Qaryat Ibrahim `Alwan al Jarad
Qaryat Iknaytirah
Qaryat Jadidah
Qaryat Jadwa'
Qaryat Jam'iyat Filahiyah
Qaryat Jambriya
Qaryat Jasim al Hamad
Qaryat Jasim al Hawiyah
Qaryat Jasim Muslah
Qaryat Jawzah
Qaryat Jayalah
Qaryat Jayyam
Qaryat Jayyam Mahjurah
Qaryat Kaban
Qaryat Kamar
Qaryat Kan'an
Qaryat Kan'us al 'Ulya
Qaryat Kan'us as Sufla
Qaryat Karimah
Qaryat Kashkariyah
Qaryat Khalaf Ajlil
Qaryat Khalaf al Husayn
Qaryat Khalaf al Khatir
Qaryat Khalf as Sikkah
Qaryat Khashamilah
Qaryat Khazriqah
Qaryat Khudayrah
Qaryat Khurj Himar
Qaryat Kubaybah
Qaryat Lafi 'Awad
Qaryat Latif Mahmud ar Rihan
Qaryat Layth
Qaryat Lazakah
Qaryat Mahdi Jawwad
Qaryat Majid Muhammad Hamzah
Qaryat Makirah
Qaryat Manjur
Qaryat Mashru' Hasan al 'Ali
Qaryat Masihuj
Qaryat Maslilah
Qaryat Mayjal
Qaryat Mil
Qaryat Minzar
Qaryat Mubarak al Hamad
Qaryat Muhammad al 'Ali
Qaryat Muhammad as Salih
Qaryat Muhammad Hamid Sahil
Qaryat Muhhah
Qaryat Musa Ja'far al Halabi
Qaryat Musayrah
Qaryat Nahhalah
Qaryat Nasif Jasim
Qaryat Nidal al Ba'th
Qaryat Qal'at al 'Azim
Qaryat Qal'at al Maytah
Qaryat Qaw'an
Qaryat Rajab
Qaryat Rashid Hamudi
Qaryat Rijlat al 'Awsaj
Qaryat Rubaydah
Qaryat Sa'b al 'Amish
Qaryat Sab'at 'Ashar Tammuz
Qaryat Safuqah
Qaryat Salih Hamid
Qaryat Salman Dawud
Qaryat Samrah
Qaryat Samuhah
Qaryat Samum
Qaryat Sarchimah 'Ud - An Nada
Qaryat Sarjimah
Qaryat Sayhat 'Uthman
Qaryat Shallash Rujim
Qaryat Shatit
Qaryat Shaykh Muhammad
Qaryat Shihab al Ahmad
Qaryat Shuwaysh
Qaryat Sibahah 'Ajal
Qaryat Sihat al Milh
Qaryat Sijill al Mudif
Qaryat Siyah adh Dhib
Qaryat Su'ud Husayn
Qaryat Subayhah
Qaryat Subayhat al Badu
Qaryat Ta'an
Qaryat Tali'ah al Hammud
Qaryat Tall 'Abir
Qaryat Tall Abu Jabbar
Qaryat Tall adh Dhahab
Qaryat Tall al Hawa
Qaryat Tall Aswad
Qaryat Tall Kusaybah
Qaryat Tall Maskin
Qaryat Taqtaq
Qaryat Taqtaqah
Qaryat Tayyib Yusuf ar Rakad
Qaryat Tuk
Qaryat Tulul al Baj
Qaryat Turki az Zafi
Qaryat Tushaytan
Qaryat Tuwaynah
Qaryat Tuwayrah
Qaryat Umm ad Dahan
Qaryat Umm al 'Ama'im
Qaryat Umm al 'Asari
Qaryat Umm al Mutafil
Qaryat Umm Dhiyabah
Qaryat Umm Dibs
Qaryat Umm Gharbah
Qaryat Umm Ghurbah
Qaryat Umm Jamal
Qaryat Umm Talil
Qaryat Wahid Huzayran
Qaryat Wahilah
Qaryat Walinah
Qaryat Ya'ajah
Qaryat Yusuf
Qaryat Zahilil
Qaryat Zahilil ash Sharqi
Qaryat Zuhilil al Gharbi
Qaryat `Ayn Hayyawi ash Shamaliyah
Qaryat `Uwayjilah Shamali
Qasab Darshash
Qasr Farhatiyah
Qasr Mawlud Mukhlis Basha
Qushlan
Ra'uwf Jasim
Rabi' Muhammad
Radat Makhlaf
Rafi' Muhammad
Rafi' Salman
Rafi' Zughayr
Raha al Mahmud
Rahil Hamad
Rahil Ibrahim
Rahim 'Atiyat Wahib
Raja' Mahmud Zahir
Rajab al Hatan
Rajib Mahmud Fad'im
Raml Ahmad
Rashid 'Ulaywi
Rashid al Yasin
Rashid Farhan
Rashid Habib Salih
Rashid Hamad
Rashid Jafil
Rashid Jasim
Rashid Khalaf
Rashid Mahdi
Rashid Muhammad
Rawah
Rawdan Ma'yuf
Rif'at 'Abd Allah
Rikan Jamad
Ru'yan Faraj
Rutbarak
Ruwayz 'Awad
Sa'dun al Hamidi
Sa'id 'Aylan
Sa'id Rashid Husayn
Sa'ud Muhammad 'Abbas
Sab' Faraj
Saba' al Ahmad
Sabah Ahmad Salman
Sabah Hamid
Sabar
Sabar Darib
Sabar Habib
Sabar Husayn
Sabbar al 'Abbas
Sabbar Rashid
Sabih 'Arawi
Sabikhat 'Aziz
Sadiq Ja'far
Safah Muhammad
Safh Makhul
Safid Sar
Sagr
Sahab al Matar
Sahi Turki Hindi
Sajid Dhiyab
Sajid Hamid
Sakban Majid
Sakhwi Jadu
Salaf Muhammad al Khalidi
Salah ad Din
Salah al Hussayn
Salbuh al Hamad
Sali
Salih 'Umran
Salih Ahmad
Salih al Ahmad
Salih al Hamad
Salih al Hamud
Salih al Jasim
Salih al Mahdi
Salih al Yasin
Salih al Yusuf
Salih Dahi
Salih Dari Husayn
Salih Farah
Salih Ghamad
Salih Halibi
Salih Hammadi
Salih Hamzah
Salih Hassun
Salih Husayn
Salih Jasim
Salih Khalaf
Salih Mahdi
Salih Makhlaf Jasim
Salih Matar
Salih Muhammad al Barwan
Salih Muhammad Jum'ah
Salih Salman
Salih Salman Dawad
Salih Suhayl
Salih Sulayman
Salih Ta'mat Khalaf
Salih Yasin
Salih `Awwad
Salim Ahmad
Salim Hamash
Salman
Salman as Sayyid 'Ali
Salman Hamadi
Salman Husayn
Salman Muhammad
Salman Nasif
Salman Sa'ud
Salman Sha'an
Salum Ibrahim
Samarra'
Samir Tayis
Samum
Sanad Nayif
Sangar
Sankur
Saqiyah
Sar'an Muhammad
Sarhah
Sarhan 'Abd
Sarjinar
Sarnas Anhaytal
Satay Adghan
Sattar Latif
Sattar Turki
Sawadi 'Askar
Sawan Hamid
Sayhud
Sayir
Sayyid
Sayyid Ahmad Mir'i
Sayyid Gharib
Sayyid Karmuk
Sha'an Mahmud Salman
Sha'lan Satam
Shabib ar Rajab
Shadhar
Shafi
Shah Siwan
Shahab al Ahmad
Shahatat Mukhlif
Shahin Hamud
Shakir Jawad
Shakir Mahmud
Shakir Mahmud 'Alu
Shallal Fadil
Shallal Khaz'al
Shaman Aswad
Shammakh
Shams Jamil
Sharji Dasmi
Shawarah
Shaykh 'Abbas
Shaykh Hawwazi
Shaykh Muhammad Salih
Shiban Hardan
Shihab 'Ali
Shihab Amad
Shihab Hamd Husayn
Shihah
Shilal 'Afin
Shirhan 'Abud
Shiya' Ahmad
Shorta District
Shukayr Warathah
Shumaysi Khadir
Shumus
Sinjar Makhlaf
Sinniyah
Sirhan Dhiyab
Sisabanah
Subhi
Subhi Ahmad
Subhi Turki Hindi
Suhayl 'Abbas
Suhayl 'Abd Sabah
Suhil Mahdi
Sukar Shalal
Sulayman Bak
Sulayman Fadil
Sulayman Hajul
Sultan Buniyah
Sur Shaykh Wali
Suway'id Salih al 'Abd
Suwaydi Khalaf
Suwayfat
Suyaylah
Ta'an
Ta'is 'Ayad
Ta'mat Hasan
Ta'mat Nasif
Taba'i
Tabah Jarmuk
Tabah Saws
Tabbah Jarmuk al 'Ulya
Tabilat Kinash
Tabir Salih Mahmud
Taha 'Abd al Wahib Nasif
Taha 'Abud
Taha 'Azawi Muhammad
Taha Ahmad
Taha Hamad Wamid
Taha Husuni
Taha Karim Muhammad
Taha Kazim
Taha Lafitat Najim
Talaw
Talhat Latif
Tall Abu Hamir
Tall Abu Rasin
Tall ad Dabi'ah
Tall Ahbarat
Tall al Aswad
Tall al Fudayli
Tall al Khawr
Tall as Sab'
Tall ash Sakar
Tall az Za'tar
Tall Ghdrir ash Shawk
Tall Karnin
Tall Kibah
Tall Sharif
Tall Subayhat al Gharbi
Tall Umm ad Dibbs
Tami Hamud
Tarayshah
Tayah
Tayat Muhammad
Tayis 'Ali
Tha'ir Ahmad Husayn
Thamir Husayn
Tharthar Hayif
Thu'aylab
Tikrit
Tuffah Ibn 'Aqqas
Tufiq al Ahmad
Turki Hashim
Turki Khalaf
Turki Mabtan
Turki Safir
Turki Yahiya
Tuwayr
Tuwayz Khabur
Tuz Khurmatu
Uj Tepe
Umbayrad Suwayd
Umm al Futur
Umm al Jarban
Umm al Ma'alif
Umm ash Shababit
Umm Gharubah
Umm Ghurbah
Wahid 'Abd Sabah Hamad
Wak'at Muhammad
Warani
Wasami Khalifah
Yahi Birisam
Yankijah Balan Basas
Yasin 'Abud
Yasin 'Akab
Yasin Ahmad al Hamash
Yasin al 'Ali
Yasin al Hamad
Yasin at Ta'mah
Yasin Kalamish
Yasin Kazim
Yasin Salih
Yasin Salman
Yasin Yusuf Khalaf
Yasir 'Abd Allah
Yusuf ad Dira'i
Yusuf al Hamad
Yusuf Ghadir
Yusuf Haylan Muhammad
Yusuf Khalaf
Zafir 'Abd al Hamid
Zagilbanah
Zahir Khalaf
Zahir Muzhir
Zahirat 'Awdah
Zayd Khalaf
Zaydan
Zaydan 'Izal
Zaydan Khalaf
Zaydan Khalaf Mahmud
Zayn Zaydan
Ziban
Zinranah
Ziyad Turki
Zurayr
Zuwayd al Khalif
`Abd al Amir Muhammad
`Abd Allah Sabbah
`Abd Allah `Ulaywi
`Abd Hamud
`Abd Manfi
`Abd Muhammad
`Abd Muhammad Jaddah
`Arab Albu Habashah
`Arab Hamadi Salih
`Awwad Farhan

Data geolokasi dikuasakan oleh GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location Geolokasi IP
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest