List of Cities in Nuristan

Nuristan

'Azim Kala
Adamwak
Adoso
Afsay
Agasi
Agro
Alumari
Amaysozah
Anaysh
Arahnas
Asantal
Atati
Ateti
Atrara
Awik
Awo Bandah
Awposh
Aznar
Azok
Baba Kala
Babordesh
Bachancha
Badmuk
Bagh-e Tarang
Bagi
Bajahgal
Bakol Shatah
Bala Murghab
Bandol
Banok Deh Das
Barg-e Matal
Boni
Bun
Busaydur
Buzurg Khel
Cha'il
Chakawur
Chaman
Chandal Dari
Chapo
Chashku
Chutor
Dahan-e Kiwisht
Dahan-e Piar
Dahba
Dangar
Daring
Darumsa Bandah
Dewah
Dewanah Baba
Dishtogol
Ditamgul
Doni
Dosti
Gadah
Gadah Lam
Gadwal
Gandow
Ganjilukshal
Gizin
Goda
Gor Nanchah
Gulchah
Gumta
Ishtiwi
Iskando
Jena Khel
Jishpal
Junia
Kachah Patal
Kagal
Kamdesh
Kamdesh Wuluswali
Kamu
Kantiwa-ye Sufla
Kantiway-ye 'Ulya
Khost
Kindar
Kishtaki
Kiwisht
Kolahtan
Korgal
Kotahgal
Kotahgal Nishib
Kotahlay
Kowrbiz
Kurank
Kushtoz
Linar
Lokar
Loluk
Ma'in
Machom Kandawah
Malik
Malil
Mandagal Bande
Mandagal Khulah
Mandagal-e 'Ulya
Mandagal-e Sufla
Mandol
Mangor
Mangshayr
Mashpah
Mirdesh
Molahdish
Mospamishal
Mum
Mumam
Naliyar
Nalu
Nilaw
Ningarach
Nishah'i
Nishpal
Now Kozung
Nuristan
Ormol
Owlagal
Pa'in Pushal
Pachigram
Palah Gul
Papra
Paprok
Parsho
Parum
Parun
Pashahgar
Pashki
Pashok
Pattigol
Pazhgam
Pazinjaluk
Peshawur
Piar
Pisinta
Pitigal
Pitigal Bande
Pul-e Rustam
Pushal
Rumunar
Rushtugam
Rusto
Saki Deh Das
Samanak Nesha
Samandur
Samarigam
Sarit
Sarit Khulah
Sazligal
Sekopacha
Shah Dats
Shakarnal
Shaladur
Shapawos
Shargin
Sharuk
Shetigal
Shidahlam
Shirin
Shirudami
Shok
Shudgul
Sokhtah Mundol
Sowril
Sozkyonsan
Srah Kat Bandah
Surich
Tangarah
Tazahgal Kala
Tel
Tirwat
Tirzhow
Top Khanah
Tsotsum
Tupak
Wadahwu
Wama
Warishtor
Warmangal
Waw
Waygal
Waygalak
Witsir
Yari Das Kalan
Zhak
'Azim Kala
Adamwak
Adoso
Afsay
Agasi
Agro
Alumari
Amaysozah
Anaysh
Arahnas
Asantal
Atati
Ateti
Atrara
Awik
Awo Bandah
Awposh
Aznar
Azok
Baba Kala
Babordesh
Bachancha
Badmuk
Bagh-e Tarang
Bagi
Bajahgal
Bakol Shatah
Bala Murghab
Bandol
Banok Deh Das
Barg-e Matal
Boni
Bun
Busaydur
Buzurg Khel
Cha'il
Chakawur
Chaman
Chandal Dari
Chapo
Chashku
Chutor
Dahan-e Kiwisht
Dahan-e Piar
Dahba
Dangar
Daring
Darumsa Bandah
Dewah
Dewanah Baba
Dishtogol
Ditamgul
Doni
Dosti
Gadah
Gadah Lam
Gadwal
Gandow
Ganjilukshal
Gizin
Goda
Gor Nanchah
Gulchah
Gumta
Ishtiwi
Iskando
Jena Khel
Jishpal
Junia
Kachah Patal
Kagal
Kamdesh
Kamdesh Wuluswali
Kamu
Kantiwa-ye Sufla
Kantiway-ye 'Ulya
Khost
Kindar
Kishtaki
Kiwisht
Kolahtan
Korgal
Kotahgal
Kotahgal Nishib
Kotahlay
Kowrbiz
Kurank
Kushtoz
Linar
Lokar
Loluk
Ma'in
Machom Kandawah
Malik
Malil
Mandagal Bande
Mandagal Khulah
Mandagal-e 'Ulya
Mandagal-e Sufla
Mandol
Mangor
Mangshayr
Mashpah
Mirdesh
Molahdish
Mospamishal
Mum
Mumam
Naliyar
Nalu
Nilaw
Ningarach
Nishah'i
Nishpal
Now Kozung
Nuristan
Ormol
Owlagal
Pa'in Pushal
Pachigram
Palah Gul
Papra
Paprok
Parsho
Parum
Parun
Pashahgar
Pashki
Pashok
Pattigol
Pazhgam
Pazinjaluk
Peshawur
Piar
Pisinta
Pitigal
Pitigal Bande
Pul-e Rustam
Pushal
Rumunar
Rushtugam
Rusto
Saki Deh Das
Samanak Nesha
Samandur
Samarigam
Sarit
Sarit Khulah
Sazligal
Sekopacha
Shah Dats
Shakarnal
Shaladur
Shapawos
Shargin
Sharuk
Shetigal
Shidahlam
Shirin
Shirudami
Shok
Shudgul
Sokhtah Mundol
Sowril
Sozkyonsan
Srah Kat Bandah
Surich
Tangarah
Tazahgal Kala
Tel
Tirwat
Tirzhow
Top Khanah
Tsotsum
Tupak
Wadahwu
Wama
Warishtor
Warmangal
Waw
Waygal
Waygalak
Witsir
Yari Das Kalan
Zhak

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest