List of Cities in Kunduz

Kunduz

'Ali Khel
'Ambar Tepah
'Arab
'Arab Qishlaq
'Arab Quduk
'Arab Shakh
'Arabha
'Asqalan
'Ayn ul Majar
'Isa Khel
'Omar Khel
'Utman Zay
Ab Firosh
Abah Kah
Aftab Lagh
Ajal
Ajighan
Aka Khel
Aktapa
Alchin
Aliabad
Alifberdi
Alti Gunbad
Andar Abi
Andijani
Aq Masjid
Aq Saray
Aq Shakh
Askalan
Awlia Chashmah
Aykhimchal
Ayshan Top
Bagh-e Mir
Bagh-e Saghirha
Baghichah
Baghri Kol
Bajowri
Bakhshi
Baluch
Barag
Barzangi
Barzangi Afghani
Basiz
Basoz
Basoz-e Bala
Basus
Baykah
Baysh Kapah
Baysh Kupruk
Baysh Qutan
Birkah
Bolah Kowul
Boz
Bu'in
Bughoz Qum
Bur Bulaq
Butah Kashan
Chaghar Qishlaq
Chahar Darah Chi
Chahar Gul
Chahar Qaban
Chahar Sari
Chahar Say
Chahar Tut
Chaqishli
Charkh Aw
Charm Gari
Chatal
Chibirtmah
Chichkah
Chihil Dukhtaran
Chilah Mazar
Chim Tapah
Chin Zai
Chiqir
Chopani Qishlaq
Chughah-ye 'Ulya
Chughah-ye Sufla
Chumchuq Jar
Churagh
Churaq
Dag-e Nasir
Darwazah Kam
Dasht-e Archi
Deh-e Kalan
Deh-e Nahr-e Jadid
Dehqan Qishlaq
Dib Jar
Dilshad
Diwanah
Diwanah Qishlaq
Dowlat Yar
Dowr-e Rabat
Du Wandi
Dun Qishlaq
Dung Qishlaq
Durman
Durman Batash
Esma`il
Farghanachi
Gadi
Gajir
Ghajir Khanah
Gharmah Tapah
Gharow
Gharow Qishlaq
Gharow Shakh
Gharuchi
Ghundey Kelay
Girdan
Gor Tapah
Gowi
Gul Baq
Gul Bulaq
Gum Kol
Gumbaz
Haji Amanullah
Halqah Kol
Hazarah
Hazarat-e Sultan
Husain Khel
Ibrahim Khel
Imam Sahib
Ishakchi
Ishan Top
Ishanan
Ishkili
Isma'il Qishlaq
Jan Qataghan
Janat Bagh
Jangal Bashi
Jar Guzar
Jar Tapah
Jowan Mard
Jowlan Chah
Joy-e Begum
Jukanah
Junguli
Kabuli Qishlaq
Kal Tepah
Kalacha
Kalah-ye Gaw
Kalbat
Kaltah Tumshuq
Kanam
Kanum
Kata Khel
Kaylachi
Khadzhkha
Khaldar Say
Kham-e Shaghli
Khanabad
Khanaqah
Khar Guzar
Kharuti
Khatun Qal'ah
Khayrabad
Khayshki
Khazara
Khitay
Khlopkooch
Khosh Tapah
Khuk Darah
Khwajah Gardab
Khwajah Ghaltan
Khwajah Laghman
Khwajah Mashhad
Khwajah Palak
Khwajah Pistah
Koba'i
Konchak
Kuhnah Qal'ah
Kul Daman
Kulukh Tapah
Kunduz
Kungurat
Lalah Kay
Lalah Maidan
Lali
Laqay
Laqayz
Laqiyan
Larkhabi
Ludin
Lukh
Madrasah
Majar
Malarghi
Mama Khel
Mang Tapah
Mangalha
Mar Khor
Mara Shaykh
Maychin Khel
Muhajirin
Muhammad Dad
Mulla Ghulam
Mulla Khel
Mulla Quli
Mulla Rasul
Mur Shaykh
Musa Zai
Myahli
Nahr-e Sufi
Namad Say
Naqi
Naqil
Nasiri
Nay Man
Nayk Pa-ye 'Ulya
Naykpa-ye Sufla
Nowabad
Nowiyan
Ortah Bulaqi
Ortah Buz
Palow Kamar
Parwanchi
Qal'ah-ye Zal
Qal'ahchah
Qandahari
Qanjughah-ye Shahr
Qanjughah-ye Uzbakiya
Qarah Ghushi
Qarah Khani
Qarah Kutarmah
Qarah Qishlaq
Qarah Turkman
Qarah Yatim
Qaram Qol
Qarawul
Qarawul Tapah
Qarghayz-e Bala
Qarghayz-e Pa'in
Qarlugh
Qartah Bulaqi
Qasab
Qawal
Qaymaqchi
Qazam Bulaq
Qazaq Tapah
Qirghiz
Qishlaq-e Gurguri
Qizil Qal'ah
Qizil Say
Qizil Tash
Qosh Tapah
Qotan Qarghachi
Qozi
Quchi
Qul Muhammad Haji
Qun Ghar Qutan
Qunsay
Qurghan Tapah
Qyam Tumshuq
Rahmat Bay
Sakhsah Kol
Sanduq Say
Sang Gosh
Saray-e Qishlaq
Sayyid Amir Jan
Sayyid Miran
Sayyid Ramazan
Sayyida
Seh Darak
Shah Rawan
Shahr-e Kuhnah
Shakh Tepah
Shaykh 'Ali
Shor Aw
Shorabad
Shorah Khak-e Bala
Shorah Khak-e Pa'in
Shorak Ab
Sujani
Sujani-ye 'Ulya
Sulaiman Khel
Suykah
Tagha'i
Tahir Kamar
Tal Guzar
Talowkah
Tarbuz Guzar
Tarnaw
Tash Guzar
Tash Qol
Tawusabad
Tayghak Ab
Toblaki
Togh Olang
Torba Kash
Turani
Tut Mazar
Wali Dad
Wazir Khan
Yakah Tut
Yanghariq
Za Khel
Zahid
Zangay Say
Zar Kharid-e 'Ulya
Zar Kharid-e Sufla
Zard Kamar
Zulmabad
`Aliabad
`Isa Khan
'Ali Khel
'Ambar Tepah
'Arab
'Arab Qishlaq
'Arab Quduk
'Arab Shakh
'Arabha
'Asqalan
'Ayn ul Majar
'Isa Khel
'Omar Khel
'Utman Zay
Ab Firosh
Abah Kah
Aftab Lagh
Ajal
Ajighan
Aka Khel
Aktapa
Alchin
Aliabad
Alifberdi
Alti Gunbad
Andar Abi
Andijani
Aq Masjid
Aq Saray
Aq Shakh
Askalan
Awlia Chashmah
Aykhimchal
Ayshan Top
Bagh-e Mir
Bagh-e Saghirha
Baghichah
Baghri Kol
Bajowri
Bakhshi
Baluch
Barag
Barzangi
Barzangi Afghani
Basiz
Basoz
Basoz-e Bala
Basus
Baykah
Baysh Kapah
Baysh Kupruk
Baysh Qutan
Birkah
Bolah Kowul
Boz
Bu'in
Bughoz Qum
Bur Bulaq
Butah Kashan
Chaghar Qishlaq
Chahar Darah Chi
Chahar Gul
Chahar Qaban
Chahar Sari
Chahar Say
Chahar Tut
Chaqishli
Charkh Aw
Charm Gari
Chatal
Chibirtmah
Chichkah
Chihil Dukhtaran
Chilah Mazar
Chim Tapah
Chin Zai
Chiqir
Chopani Qishlaq
Chughah-ye 'Ulya
Chughah-ye Sufla
Chumchuq Jar
Churagh
Churaq
Dag-e Nasir
Darwazah Kam
Dasht-e Archi
Deh-e Kalan
Deh-e Nahr-e Jadid
Dehqan Qishlaq
Dib Jar
Dilshad
Diwanah
Diwanah Qishlaq
Dowlat Yar
Dowr-e Rabat
Du Wandi
Dun Qishlaq
Dung Qishlaq
Durman
Durman Batash
Esma`il
Farghanachi
Gadi
Gajir
Ghajir Khanah
Gharmah Tapah
Gharow
Gharow Qishlaq
Gharow Shakh
Gharuchi
Ghundey Kelay
Girdan
Gor Tapah
Gowi
Gul Baq
Gul Bulaq
Gum Kol
Gumbaz
Haji Amanullah
Halqah Kol
Hazarah
Hazarat-e Sultan
Husain Khel
Ibrahim Khel
Imam Sahib
Ishakchi
Ishan Top
Ishanan
Ishkili
Isma'il Qishlaq
Jan Qataghan
Janat Bagh
Jangal Bashi
Jar Guzar
Jar Tapah
Jowan Mard
Jowlan Chah
Joy-e Begum
Jukanah
Junguli
Kabuli Qishlaq
Kal Tepah
Kalacha
Kalah-ye Gaw
Kalbat
Kaltah Tumshuq
Kanam
Kanum
Kata Khel
Kaylachi
Khadzhkha
Khaldar Say
Kham-e Shaghli
Khanabad
Khanaqah
Khar Guzar
Kharuti
Khatun Qal'ah
Khayrabad
Khayshki
Khazara
Khitay
Khlopkooch
Khosh Tapah
Khuk Darah
Khwajah Gardab
Khwajah Ghaltan
Khwajah Laghman
Khwajah Mashhad
Khwajah Palak
Khwajah Pistah
Koba'i
Konchak
Kuhnah Qal'ah
Kul Daman
Kulukh Tapah
Kunduz
Kungurat
Lalah Kay
Lalah Maidan
Lali
Laqay
Laqayz
Laqiyan
Larkhabi
Ludin
Lukh
Madrasah
Majar
Malarghi
Mama Khel
Mang Tapah
Mangalha
Mar Khor
Mara Shaykh
Maychin Khel
Muhajirin
Muhammad Dad
Mulla Ghulam
Mulla Khel
Mulla Quli
Mulla Rasul
Mur Shaykh
Musa Zai
Myahli
Nahr-e Sufi
Namad Say
Naqi
Naqil
Nasiri
Nay Man
Nayk Pa-ye 'Ulya
Naykpa-ye Sufla
Nowabad
Nowiyan
Ortah Bulaqi
Ortah Buz
Palow Kamar
Parwanchi
Qal'ah-ye Zal
Qal'ahchah
Qandahari
Qanjughah-ye Shahr
Qanjughah-ye Uzbakiya
Qarah Ghushi
Qarah Khani
Qarah Kutarmah
Qarah Qishlaq
Qarah Turkman
Qarah Yatim
Qaram Qol
Qarawul
Qarawul Tapah
Qarghayz-e Bala
Qarghayz-e Pa'in
Qarlugh
Qartah Bulaqi
Qasab
Qawal
Qaymaqchi
Qazam Bulaq
Qazaq Tapah
Qirghiz
Qishlaq-e Gurguri
Qizil Qal'ah
Qizil Say
Qizil Tash
Qosh Tapah
Qotan Qarghachi
Qozi
Quchi
Qul Muhammad Haji
Qun Ghar Qutan
Qunsay
Qurghan Tapah
Qyam Tumshuq
Rahmat Bay
Sakhsah Kol
Sanduq Say
Sang Gosh
Saray-e Qishlaq
Sayyid Amir Jan
Sayyid Miran
Sayyid Ramazan
Sayyida
Seh Darak
Shah Rawan
Shahr-e Kuhnah
Shakh Tepah
Shaykh 'Ali
Shor Aw
Shorabad
Shorah Khak-e Bala
Shorah Khak-e Pa'in
Shorak Ab
Sujani
Sujani-ye 'Ulya
Sulaiman Khel
Suykah
Tagha'i
Tahir Kamar
Tal Guzar
Talowkah
Tarbuz Guzar
Tarnaw
Tash Guzar
Tash Qol
Tawusabad
Tayghak Ab
Toblaki
Togh Olang
Torba Kash
Turani
Tut Mazar
Wali Dad
Wazir Khan
Yakah Tut
Yanghariq
Za Khel
Zahid
Zangay Say
Zar Kharid-e 'Ulya
Zar Kharid-e Sufla
Zard Kamar
Zulmabad
`Aliabad
`Isa Khan

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest