List of Cities in Hamgyong-bukto

Hamgyong-bukto

Aegu
Aegultunji
Allye-gol
Am-ch'on
Ambang-dong
Amhoe-dong
Amjo
Amsok-tong
An'gandok
An'gil-li
An'go-ri
An'gubi
An'gyo
An-gol
Anch'ungdogi
Andol-tong
Andore
Anhoui-dong
Anhung-dong
Anhyon-dong
Anjin-dong
Anjonjang
Anmin-dong
Anssaakp'o-dong
Anwol-li
Aoji
Ap-maul
Apkang-burak
Aptogi
Araech'ongdok
Araedagal-tong
Araegubi
Araegwant'o
Araehaksa
Araen-mal
Araesaebatch'i
Araesaji
Asan-dong
Ayang-dong
Barundok
Buhwa-dong
Byongyong
Ch'a-dong
Ch'a-gol
Ch'a-to
Ch'ach'on-p'yong
Ch'ae-dong
Ch'aeyang-dong
Ch'ago-ri
Ch'aho-dong
Ch'ai-dong
Ch'ajang-dong
Ch'also
Ch'amam-dong
Ch'ang-ch'on
Ch'ang-dong
Ch'ang-gol
Ch'angch'ol-li
Ch'angdok
Ch'angdok-tong
Ch'angdu-dong
Ch'angdup'yong
Ch'anggok
Ch'anggonnae
Ch'anghae-ch'on
Ch'anghyo-ri
Ch'anghyop
Ch'angjin'gae
Ch'angjon-dong
Ch'angnyol-lodongjagu
Ch'angp'o
Ch'angp'o-ch'on
Ch'angp'yong
Ch'angp'yong-dong
Ch'angp'yong-ni
Ch'angsin-dong
Ch'angsong-dong
Ch'angt'ae-dong
Ch'angt'ae-ri
Ch'ap'o-dong
Ch'aryong
Ch'asam-dong
Ch'ayu-dong
Ch'ayu-ri
Ch'igung
Ch'ik-kok
Ch'il-gol
Ch'il-tong
Ch'ilban-dong
Ch'ilso
Ch'ilsong-ch'on
Ch'ilsongam
Ch'imyondogi
Ch'irhyang-ni
Ch'isan-dong
Ch'o-dong
Ch'oe-ch'on
Ch'oech'i-dong
Ch'oedal-gol
Ch'oehyol-li
Ch'oeinbo-dong
Ch'oeinbo-gol
Ch'ogaedok
Ch'olchom-gol
Ch'olchu-dong
Ch'olchu-ri
Ch'olgol
Ch'olli-ri
Ch'ollyo-dong
Ch'ollyon
Ch'ollyon-dong
Ch'olmang-dong
Ch'olsan
Ch'omak-tong
Ch'omakp'o
Ch'ombolle
Ch'omun-dong
Ch'on'gae-dong
Ch'on-bol
Ch'on-ch'on
Ch'on-dong
Ch'on-gol
Ch'onbol
Ch'ondogi
Ch'ondok
Ch'ongam-dong
Ch'ongam-ni
Ch'ongbyorae
Ch'onggang-dong
Ch'onggye-dong
Ch'onghak-tong
Ch'ongnam-dong
Ch'ongnyong
Ch'ongnyong-ch'on
Ch'ongnyong-dong
Ch'ongnyong-ni
Ch'ongogumi
Ch'ongsan-dong
Ch'ongsong-ni
Ch'ongt'o-dong
Ch'onje-dong
Ch'onjung
Ch'onjung-dong
Ch'onma-dong
Ch'onp'o-dong
Ch'onp'yong
Ch'onp'yong-dong
Ch'onsang-dong
Ch'onui-dong
Ch'onyangjang
Ch'op'yong
Ch'op'yong-ch'on
Ch'op'yong-dong
Ch'oso-dong
Ch'u-dong
Ch'uga-gol
Ch'uji-dong
Ch'ujidongogu-ch'on
Ch'ujin
Ch'uk-tong
Ch'undong-ch'on
Ch'undong-ni
Ch'ung-burak
Ch'ung-ch'on
Ch'unhung-ni
Ch'unp'ung-dong
Ch'up'yong-dong
Ch'uronbo-ri
Cha-dong
Chach'o-dong
Chae-ch'on
Chae-gol
Chaeam
Chaebong-gol
Chaech'anggumi
Chaedogi
Chaedok
Chaegae-gol
Chaegung-ch'on
Chaegung-dong
Chaein-ch'on
Chaein-dong
Chaeindonghap'yong
Chaeindongsangp'yong
Chaeng-gok
Chaeyong-dong
Chaga-ri
Chagal-ch'on
Chagun'gae
Chagun'gumi
Chagun-gol
Chagundadan
Chagundojang-dong
Chagunsa-gol
Chagunsoui-dong
Chajak-tong
Chaji-dong
Chajong-dong
Chaktae-dong
Chaktal-gol
Champ'o
Chang-dong
Chang-gol
Changae-dong
Changbak-kol
Changdan-dan
Changdogi
Changdok
Changdok-ch'on
Changdok-tong
Changdong-ni
Changgaedok
Changgang-dong
Changgi
Changgip'yong
Changgoltok
Changgong-gol
Changgun-dong
Changgunp'a
Changhang
Changhang-dong
Changhangch'on
Changhung
Changhung-dong
Changhyon
Changhyon-dong
Changjaedok-ch'on
Changji-mal
Changjin
Changjon-dong
Changjungmok
Changmu-dong
Changmunanogwi
Changp'o
Changp'o-dong
Changp'ung
Changp'yong
Changp'yong-dong
Changp'yong-ni
Changp'yong-nodongjagu
Changsaduk
Changsaeng-ch'on
Changsaeng-dong
Changsan
Changsan-dong
Changsong-ch'on
Changyol-tong
Changyon-dong
Changyon-gol
Chasan
Chasan-dong
Chaso-dong
Che-ch'on
Chebong-ch'on
Chech'ol-tong
Chesam-ch'on
Chi-dong
Chi-gol
Chibang-ni
Chich'o-ri
Chidaeam
Chidok
Chigyong
Chigyong-dong
Chigyongdonggu
Chik-kol
Chik-tong
Chikcho
Chikha-ri
Chikso-dong
Chiktong-ch'on
Chiktu-dong
Chimadae
Chimyong-dong
Chin'gop-kol
Chin-dong
Chin-gol
Chinbong
Chingmip'o
Chinhwa-dong
Chinjon
Chisa-gol
Chisan-dong
Chisogumi
Cho-dong
Chobwang-dong
Chodang-dong
Chogam
Choji-am
Chok-tong
Choktunji
Chol-gol
Cholgu-gol
Chollyon-gol
Cholmogi
Chomaksan
Chon'go-ri
Chong-dong
Chong-gol
Chongam-dong
Chongch'on
Chongdok
Chonggyong
Chongho
Chongi-ch'on
Chongjik-kol
Chongjin
Chongmul-li
Chongp'yong-dong
Chongsal-li
Chongsan
Chongsong-dong
Chongsong-nodongjagu
Chongsongdogi
Chongsu-dong
Chongsuam
Chongt'am-dong
Chongt'am-gol
Chonjang
Chonman-dong
Chonmangdogi
Chonsan
Chonui-dong
Chopsam-dong
Chosin-dong
Chuch'o
Chuch'onhujang
Chuch'onjonjang
Chugan-ch'on
Chugi-dong
Chukki-dong
Chukki-ri
Chukp'o
Chukp'o-dong
Chulbau
Chumakko-ri
Chumakkori
Chunam-nodongjagu
Chunamdanggwan
Chung-ch'on
Chung-dong
Chung-mal
Chung-ni
Chung-p'yong
Chung-san
Chungbong
Chungbong-dong
Chungbong-ni
Chungbugun
Chungch'il-tong
Chungch'on
Chungch'op'yong
Chungch'u-dong
Chungch'u-gol
Chungdo
Chungdo-dong
Chungdok
Chungdok-tong
Chungdongdae-dong
Chungdori
Chunggalp'a
Chunggan-ch'on
Chunggorogu
Chunghoch'on
Chunghwa
Chunghyang-dong
Chunghyangdongumji
Chungi-dong
Chungil-tong
Chungjingmo-ri
Chungmoksong
Chungmyon-dong
Chungnim-dong
Chungnyong-dong
Chungnyongjon
Chungo-dong
Chungp'yong
Chungp'yong-dong
Chungp'yong-ni
Chungsal-li
Chungsan'gumi
Chungsan-dong
Chungsap'yong
Chungsom-dong
Chungwol
Chungyon
Chungyong-ch'on
Chungyong-dong
Chuu
Chuui-ri
Chuulonjang
Chuwol-lodongjagu
Chuwon-dong
Chuyon-dong
Ha-ch'on
Ha-dong
Ha-gol
Ha-myon
Habaep'o
Habara
Habongbu
Habongp'a
Habuk-tong
Hach'ang-dong
Hach'on
Hach'on-dong
Hach'op'yong
Hach'u
Hachaedok-ch'on
Hadae
Hadae-dong
Hadang
Hadang-dong
Hado-dong
Hae-dong
Haengam
Haengnam-ch'on
Haengnang-ch'on
Haengyong-ni
Haep'yong-dong
Haep'yongdongdae-dong
Haesang-dong
Hagam-dong
Hagang-dong
Hago-dong
Hago-ri
Hagok
Hagomun
Hagu-dong
Hagum-ch'on
Hagumsaeng-dong
Hagwan-ch'on
Hagwang-ch'on
Hagwinak
Hagwirak
Hagyo-dong
Haha-ch'on
Haho-ryong
Hahoe-dong
Hajang-dong
Hajangdok
Hajonggubi
Hajungp'yong-dong
Hak-tong
Hakhyon
Hakp'o
Hakp'o-dong
Hakp'o-ri
Haksan-dong
Haksong
Haksong-dong
Haksong-nodongjagu
Haktong-ni
Haktunji
Hamahyon-dong
Hamjil-li
Hamp'o
Hamsokdok
Hamyol-li
Hamyol-lodongjagu
Hamyon
Hamyon'ganggu
Hamyon-dong
Han'gangdae
Han-bong
Han-ch'on
Hanaep'o
Hanam
Hanam-ch'on
Hanam-dong
Hanamsok
Hanch'amsu-dong
Hanch'i-dong
Hangach'i
Hangch'on
Hangmyong-dong
Hanp'o-dong
Hansa-dong
Hansang-gol
Hanse-ch'on
Hanson-ch'on
Hanwonch'i
Haobong
Haom-dong
Haonp'o-ri
Hap'ung-ch'on
Hap'yong
Hap'yong-ch'on
Hap'yong-ni
Hapch'on
Happ'o-ri
Hariman
Harip'o
Harip'yong
Haryegumi
Haryomp'o
Haryon-dong
Haryong
Haryong-dong
Haryongam-ch'on
Haryongjon
Haryuk-tong
Hasagu-dong
Hasam-dong
Hasam-gol
Hasambong-ni
Hasamhak-tong
Hasanwol-tong
Hasimdae
Hasimp'o
Hasoe-gol
Hasongp'yong
Hasusang-dong
Hasusong
Hat'ap-hyon
Hau-dong
Hau-ri
Hauron
Hawol-li
Hayang
Hayon-dong
Ho-ch'on
Ho-dong
Hoch'on-dong
Hoch'uk
Hochon-dong
Hoe-dong
Hoe-gol
Hoeam
Hoeam-dong
Hoehyang-dong
Hoejon-dong
Hoemul-li
Hoemun
Hoeng-ch'on
Hoeng-dong
Hoengbyong-dong
Hoep'yong
Hoeryong
Hoeryong-dong
Hoga-dong
Hogowon
Hogunt'al
Hohangdok
Homangnyong
Homun'-gol
Honam
Honam-ni
Hong-ch'on
Hongga-gol
Hongnidok
Hongp'o-dong
Hongsong
Hongsu-gol
Hool-li
Horye
Horyejungp'yong
Hosal-li
Hosan-dong
Hot'ong-dong
Hot'ong-ni
Houi-ri
Hoyang-dong
Hu-dong
Hu-ri
Hubyon-dong
Huch'ang-ni
Huch'un'gok
Huin-dong
Hukpau-gol
Huktogi
Hungam-ni
Hungch'ogae
Hungjang-dong
Hungp'yong-ni
Hungsal-li
Hungso-dong
Hungsu-ri
Hungun-dong
Hunyung-ni
Hurijin
Husong-ni
Husu-dong
Hwaam
Hwabanggae
Hwabuk-tong
Hwadae
Hwagok-tong
Hwaha-ri
Hwajong-dong
Hwajonp'o
Hwajung
Hwalbak-kol
Hwang-ch'on
Hwangam
Hwangbyondok
Hwangch'uk-tong
Hwangdok-tong
Hwanggong-ni
Hwanggu-t'o
Hwangho
Hwangjil-li
Hwangman-dong
Hwango-dong
Hwangogae
Hwangp'a-ch'on
Hwangp'yong
Hwangsong-ch'on
Hwap'idok
Hwap'ungdok
Hwap'yong
Hwapyong
Hwaryong-ni
Hwaryongsu-burak
Hwasan-dong
Hwasang-dong
Hwasong
Hwau-dong
Hwaun
Hwaun-dong
Hwiam
Hyangdang-ni
Hyanggyo
Hyangnam-gol
Hyogyongha-ch'on
Hyogyongsang-ch'on
Hyon-ch'on
Hyondong-mal
Hyongje-pawi
Hyongje-ri
Hyongjebong-ch'on
Hyonsudok
Hyop-tong
Hyumyo-ch'on
I-dong
Iam-dong
Iamdongoguch'on
Ibae-dong
Ibam
Ibam-ch'on
Ich'un-dong
Ido-dong
Idukka-gol
Iduksong-gol
Igabong
Igok
Igok-tong
Igubaeyo-dong
Igyo-dong
Ihyang-ni
Ihyon-ch'on
Ijin-dong
Ijin-gol
Ikkidong I-gu
Ikkidong il-gu
Il-gol
Il-li
Il-tong
Ilgon-dong
Ilgumanho-dong
Iljon-dong
Illi-dong
Illyu-dong
Ilman-dong
Ilsil-lodongjagu
Ilso
Im-dong
Iman
Imat'o
Imch'on-dong
Imchondonggalma-dong
Imdae-dong
Imdong-ni
Imdongjol-gol
Immyong-ni
Imnang-gol
Imsan'gae
Imsan-maul
Imsungdok
Imyon-ch'on
Imyonsu-dong
Imyonsu-gol
In'gangdae
In'gok-tong
In'gol-tong
In'gon-dong
In'gye-ri
Inbong-dong
Injoltogi
Iom-ni
Ip'o
Ip'ung-ni
Ip'yong
Ipham-dong
Ipsokchang
Ipsong-ni
Iram-dong
Irha
Irhyang-dong
Irhyang-ni
Iri-dong
Iron-gol
Ironha-ch'on
Iryong-dong
Isa-dong
Isam-burak
Iso
Iso-dong
Isolgae
Isolp'o
Isudok
Iu-dong
Iwonji-dong
Jibun'gae
K'un-dong
K'un-gol
K'unbaenamu-gol
K'undo-gol
K'undodogi
K'ungae-gol
K'unmae-bong
K'unt'ap-kol
Ka-ch'on
Ka-dong
Kaamgubi
Kach'osu
Kae-gol
Kaech'ok
Kaego-ri
Kaehwa-gol
Kaeji-dong
Kaek-tong
Kaeksu-dong
Kaewonbi
Kaho
Kahyon-dong
Kaja-gol
Kajae-gol
Kajang-dong
Kajin
Kajin-dong
Kajon
Kaksiam
Kalbat'-kol
Kalbat-kol
Kallim
Kalma
Kalmadok
Kalmae-gol
Kalp'yong
Kamabu-ri
Kamakpau
Kamjang-gol
Kamuwon
Kan'-gok
Kan'gu
Kan-ch'on
Kanamdok
Kanbu
Kangal-li
Kangbyon-mal
Kangbyon-maul
Kangdogi
Kangdok-tong
Kangdu-kol
Kangga-gol
Kanggamusan
Kanghung
Kangja
Kangnyang-dong
Kangsin-dong
Kangsol-lodongjagu
Kangson-dong
Kangu
Kangyang-dong
Kanjin-dong
Kannong-ch'on
Kannong-dong
Kanp'yong
Kanun'gologu
Kanun-gol
Kap'o
Kap'yong
Karaebak-kol
Karaenaru
Karam
Kari-dong
Karich'i
Karidok
Karum
Karumjang
Kasa-gol
Kasan-dong
Kasang-gol
Kasongp'yong
Kat'o-dong
Ki-dong
Kihang-dong
Kilbuk-tong
Kilju
Killam-dong
Kimch'ae-dong
Kimch'aek-si
Kimnyo-dong
Kinbap-pol
Kinho
Kip'un'gae
Kisung-dong
Kiwa-ch'on
Kiwat'o
Kiyang-dong
Kkaebat
Kkamagwimi
Ko-dong
Koch'am
Koch'am-ni
Koch'ang-dong
Koch'angdok
Koch'angp'yong
Koe-gol
Kogaemit
Kogaenomo-maul
Kogonwol-lodongjagu
Kogonwon
Kogu-hyon
Kogwan-dong
Koido
Kojak-tong
Kojal-li
Kojin
Kojomoru
Kol-ch'on
Kolbang-gol
Kolchon'go-ri
Kolp'o
Kolsup'o
Komaksu
Komoru
Komullim-dong
Komun-dong
Komunsup'o
Komunu
Komusal-lodongjagu
Komusan 1-tong
Konch'angdok
Konghyon
Kongja-dong
Kongnye-dong
Kongsim
Kongsim-dong
Kongyek-kol
Konsu
Kop'also
Kop'o
Kop'o-gol
Korae-ch'on
Koraedul
Koraegumi
Kori-ch'on
Korogu
Koryongjin
Kosa-dong
Kosam-dong
Kosamoru
Kosarip'yong
Koso-dong
Kosong
Kosong Il-tong
Kosong-dong
Kosong-ni
Koulchidae-ch'on
Ku-dong
Kuam-ch'on
Kuam-dong
Kuamdok
Kudong-ni
Kugangdok
Kugwangsan
Kuhung-dong
Kuhyang
Kujong-dong
Kuk-kol
Kukhwa-dong
Kukp'o
Kuksu-dong
Kuktong-nodongjagu
Kulgaegyong
Kulmak-tong
Kulsal-li
Kum-dong
Kum-gol
Kuman-ch'on
Kumbawi-dong
Kumch'ae-dong
Kumch'i
Kumch'on-dong
Kumch'on-ni
Kumdong-ni
Kumgang-dong
Kumgang-ni
Kumhoe-ch'on
Kumja-dong
Kumji-dong
Kumjong-gol
Kump'ae
Kumsan
Kumsansu-dong
Kumso-dong
Kumso-gol
Kumsodongogu
Kumsok-san
Kumsong-ni
Kumulmok
Kumwol-ch'on
Kumwol-tong
Kumyugo-ri
Kundojang-gol
Kundong-ni
Kungduhang
Kungsim-dong
Kunsim-dong
Kunsoui-dong
Kunyot'o
Kuok-ch'on
Kuok-tong
Kuryong-dong
Kuryonggi-ch'on
Kuryongp'o
Kusade
Kusin-am
Kuso
Kusodang
Kuul-li
Kuun
Kuyang Il-ch'on
Kuyang-dong
Kwaam-dong
Kwakchibong
Kwallogok
Kwallyu-dong
Kwan-dong
Kwanam-ch'on
Kwangam-ni
Kwangdaeam
Kwangdok
Kwangdongmu
Kwangduk
Kwangha-dong
Kwanghung
Kwangmyong
Kwangsang-dong
Kwangu-dong
Kwangyang-dong
Kwangyang-ni
Kwangyon-gol
Kwanhae-dong
Kwanilp'o
Kwanjin
Kwanmo-ri
Kwansan-dong
Kwi-dong
Kwihyang-dong
Kwirak
Kwirak-ch'on
Kwirak-kol
Kwirak-tong
Kwirang-nodongjagu
Kyeha
Kyeha-dong
Kyehwa-dong
Kyesang-dong
Kyesang-ni
Kyesu-dong
Kyewon
Kyo-dong
Kyoha-dong
Kyohyang-dong
Kyohyang-ni
Kyolsu
Kyongam-dong
Kyonggumi
Kyongho-dong
Kyongsong
Kyongwon
Kyosang-dong
Kyowol-li
Kyu-dong
Maam-ch'on
Maam-dong
Madung-gol
Mae-dong
Maebawi
Maebong
Maegorogu
Maehyang-ni
Maengga-dong
Maengsandok
Magae-ri
Magamdok
Magun'gae
Majakkok
Majon
Majon-dong
Mak-kol
Mak-tong
Makson-dong
Maktokp'o
Malgadok
Malgul-li
Malgup
Malp'yong
Maltongmul
Man'gump'o
Manbop'o
Manch'ul-li
Mando-dong
Mangdok-tong
Manggyong-dong
Mangho-ch'on
Mangi-dong
Mangyang-dong
Mangyanggumi
Manho-dong
Manho-ri
Mansin-dong
Manulbong
Mari-dong
Maru-ch'on
Maruk-kol
Masan-dong
Mawip'yong
Mayu-dong
Mich'ubisi
Min-ch'on
Minari-gol
Minbong-ni
Mindunbu
Minmak-kol
Mironsang-ch'on
Misal-li
Moch'on-dong
Modok-tong
Moesandan
Mokchil-li
Mokchin-dong
Mokchok-tong
Moksong-ni
Moraeanjong-ch'on
Much'ang-ni
Mugye-ri
Mugyegok
Muja-dong
Muk-kol
Mulbanga
Mulbanga-gol
Mulbangak-kol
Mulbong
Munam
Munam I-dong
Munam O-dong
Munam-ni
Mundal-tong
Munhoe-dong
Murung-dong
Murungdae
Musal-li
Musan-dong
Musan-up
Musu-rodongjagu
Musudal-li
Musudogi
Myoksa-dong
Myongamgyong-dong
Myongch'on
Myongch'on-ch'on
Myongch'on-dong
Myongdangu
Myonggan-dong
Myonggye-dong
Myongjang-dong
Myongnam-ni
Myongsin-dong
Myongsudok
Myongt'origok
Myosan
Nadan-dong
Nae-ch'on
Nae-dong
Nae-gol
Naech'on
Naedo-dong
Naedumugae
Naejik-tong
Naengch'on
Naep'o
Naesandongson-dong
Naesimnijong
Naesong
Naesu-dong
Naewon-dong
Naksaeng-dong
Naksaeng-ni
Naksan-dong
Naktong-ni
Naktongp'o
Nam-ch'on
Namam
Nambol
Nambol-ch'on
Nambu-dong
Nambunggye
Namch'on
Namch'on-dong
Namdong-ch'on
Namgok
Namgyong
Namha-ri
Namhaso
Nami-dong
Namidongch'op'yong
Namil
Namjak-kol
Namjang
Namjang-ni
Namjik
Namju-gol
Nammyon-dong
Namnang-dong
Namnyanggae
Namnyong-dong
Namp'yong-ch'on
Namp'yong-dong
Namsal-li
Namsal-lodongjagu
Namsan
Namsan-dong
Namsang
Namsok
Namsok-ch'on
Namsok-tong
Namsokkubi
Namsokkyot
Namsong-dong
Namsong-ni
Namun-dong
Namwon-dong
Namyang
Namyang-ch'on
Namyang-dong
Namyang-ni
Namyang-nodongjagu
Nan'gum-dong
Nan-dong
Nandok
Nanjik
Naridok
Naruam
No-dong
Noam
Noambu
Noch'ang-dong
Nodu
Nogan-dong
Nogya-ri
Noha
Noha-dong
Nojok-tong
Nojon-dong
Nojon-gol
Nojonch'on
Nolch'ong
Non'-gol
Non'gaen
Nondul
Nong-dong
Nonggyongdongnodu
Nongmak-tong
Nongp'o
Nongp'o-dong
Nongp'o-ri
Nongp'yong
Nongp'yong-dong
Nongsa-dong
Nongsa-gol
Nongsong-dong
Nongun-dong
Nono
Norumegi
Norumegi-ch'on
Norumogi
Norumok-ch'on
Nosang
Nosang-dong
Nose-dong
Nosongdok
Noyabu
Noyusong
Nu-ch'on
Nulme-gol
Nunggok
Nungjiam
Nungsan
Nupchin
Nuptegi
Nuptok
Nurump'yong
O-dong
Oaek-tong
Obok-tong
Obong-dong
Obong-ni
Obong-nodongjagu
Obongdongjukki-dong
Odaejil-lodongjagu
Odaesan-dong
Odok-tong
Odung-ch'on
Oe-dong
Oesimnijong
Ogu-ch'on
Oha-dong
Ohang-dong
Ohyang-ch'on
Ohyon-ch'on
Oin-gol
Ojaeng-gol
Ok-ch'on
Ok-tong
Okch'ol-li
Okho
Okp'o
Oksan-dong
Oksong-dong
Oksu-dong
Okt'aebong
Oktang-dong
Oktangjimi
Ombang-dong
Omgaejik
Omgwang-ni
Omjung-gol
Omo-dong
Onch'ol-li
Onch'on-dong
Ondaejil-li
Ongdo-dong
Ongnarugaek-kol
Ongnyon-dong
Ongp'o
Ongsan-dong
Onsong
Onsup'yong
Onsup'yong-ch'on
Onsupyong
Ont'al-lodongjagu
Ook-tong
Opi-gol
Oppol
Orang
Oribol
Orip'yong
Oryong-dong
Oryu-dong
Oryu-jong
Oryu-ri
Osan
Osan-dong
Osang-dong
Osang-ni
Oso
Osong
Osongp'yong
Osudae
Oun-dong
Oyong-dong
Oyu-ri
P'abo
P'aeuidok
P'al-tong
P'algyongdae-ri
P'allyong-dong
P'also-ri
P'altam
P'an'gyo
P'an'gyo-ch'on
P'anjang-ni
P'anmak-kol
P'anmak-tong
P'arhyang
P'arhyang-dong
P'asongji
P'ayu-dong
P'ibat-kol
P'idok
P'imok-tong
P'o-ch'on
P'odok
P'ogokch'on
P'oha-ri
P'ohang
P'ohang-dong
P'ojon
P'ojung-ni
P'osangdongson-dong
P'ungch'ol-li
P'ungch'on-dong
P'ungdok
P'unggye-ri
P'unggyo-dong
P'unghyon
P'ungil-lodongjagu
P'ungin
P'ungni-dong
P'ungni-ri
P'ungnyol-li
P'ungsal-li
P'ungso-ri
P'ungsok-tong
P'ye-dong
P'yegwan
P'yemusan
P'yobong-dong
P'yondo
P'yong-ch'on
P'yongch'on-dong
P'yongdogi
P'yongdok
P'yonggi-dong
P'yongjangsu-dong
P'yongnam-dong
P'yongnyung-ni
P'yongsu-ri
P'yonin-dong
Paech'i-gol
Paech'on-hyon
Paedok-tong
Paegam
Paegam-dong
Paegan-dong
Paegiltok
Paegok-tong
Paegumi
Paegunp'o
Paegwondongmal-ch'on
Paegwondongsang-ch'on
Paegyong-dong
Paek-tong
Paekchon-dong
Paekpauap'e
Paeksa-ch'on
Paeksa-dong
Paeksa-gol
Paeksam
Paeksami
Paekt'o-ch'on
Paekt'o-dong
Paekt'o-gol
Paektok
Paem-gol
Paemangto
Paenamu-gol
Paenamugol
Paengmunp'o
Paengnong-ni
Paengnyon-dong
Paeryong
Pak-kol
Pak-tong
Pakch'ol-li
Pakch'ung-nodongjagu
Pakchong-ch'on
Pakchonjang
Pakha-dong
Paksan-dong
Paksang-dong
Paksang-ni
Pakso-ch'on
Paksok-kol
Paksong-dong
Paksun-dong
Paktu-dong
Paktumugae
Pan-ch'on
Pandu-gol
Pang-ch'on
Pang-dong
Panga-gol
Pangch'on-dong
Pangch'uk
Pangdo-ryong
Panggumi
Panghak-tong
Panghang-ni
Pangho-dong
Pangin-dong
Pangjin
Pangjin-dong
Pangp'ae-dong
Pangui-dong
Pangun-dong
Pangwol-li
Pangwon-dong
Pangyo-dong
Panjuk-tong
Panmuk-tong
Parha-dong
Pawian
Perakpawi-gol
Pidolgibau
Pisaek-tong
Pisok-kol
Pisok-tong
Poam
Poam-dong
Poch'ol-li
Poch'onp'o
Podok-kol
Pogolbau
Pogyon-dong
Pohwabo
Pohyon-dong
Pojon
Pokchang-dong
Pokhung-dong
Pokkae-dong
Pol-ch'on
Pon'gae
Pon'gok
Pongam
Pongam-dong
Pongam-ni
Pongdae-do
Ponggang-ni
Ponggo-dong
Pongjon-dong
Pongnam-gol
Pongo-dong
Pongp'a-dong
Pongsal-li
Pongso-dong
Pongsubong
Pongsujae
Pongui-dong
Ponguimit
Pongun-dong
Pop'o
Pop'yong-ch'on
Pop'yongbu
Poroji
Posang-dong
Posu-gol
Pu-dong
Puam
Puam-dong
Puam-ni
Pugam
Pugo-ri
Pugye-dong
Puhung-dong
Puhungbau
Puhungbawi
Puhwa-ri
Puhyang
Puk-kol
Pukch'angp'yong-dong
Pukchak
Pukchak-kol
Pukchak-tong
Pukchong-gol
Pukhaso
Pukkan-dong
Puksu
Puktong-ch'on
Pulch'e-dong
Pullo-ri
Pungmyongho
Punt'o-gol
Puong-gol
Pup'yong-ni
Pur-am
Purwang-dong
Puryong
Pusan-ch'on
Pusan-dong
Puyun
Puyun-dong
Puyunil-tong
Pyoksong-dong
Pyoksong-ni
Pyong-ch'on
Pyongjich'on
Pyongma-gol
Pyongp'ung-dong
Pyonju-ri
Pyorandae
Rabuk-tong
Rajok
Ranam
Rasok-tong
Rimgan-ni
Rimudok
Rimyong-dong
Rogya-dong
Rop'yong-ni
Ryang-dong
Ryanghwa-ri
Ryongam-ni
Ryongbuk-nodongjagu
Ryongch'on-dong
Ryongdang
Ryonghyol-li
Ryongyol-lodongjagu
Ryongyon-dong
Ryuksa
Sa-burak
Sa-ch'on
Sa-dong
Sa-gol
Sa-ri
Sach'ang-gol
Sadok
Saduk
Saduk-ch'on
Sadukp'yong
Sadunji
Sae-burak
Sae-dong
Sae-gol
Sae-mal
Saebawi-gol
Saebu-dong
Saebuk-ch'on
Saebyol
Saedolsu
Saedunji
Saegol
Saegol-ch'on
Saegol-li
Saegori-dong
Saei-ch'on
Saeirwon
Saek-kol
Saekkae
Saembau
Saenaru
Saenggiryong-nodongjagu
Saengnyong-dong
Saengyonggangogu
Saeondok
Saewon
Sagi-dong
Sagijom
Sagimak
Sagimak-kol
Sagip'yong
Sagonda-ri
Sagu-ri
Sagye-dong
Sagyep'yong
Saha-dong
Saha-gol
Saha-ri
Saho-dong
Sahoji
Saji-dong
Sajik-tong
Sajimok
Sajin-dong
Sajong-ni
Salbau
Sam-dong
Sam-ni
Sambak-kol
Sambakkae
Sambang-dong
Sambo-dong
Sambong
Sambong-dong
Sambong-gok
Sambong-nodongjagu
Samch'on-dong
Samch'ong-dong
Samchaepauje-ch'on
Samdal
Samdang
Samdok
Samgae
Samgi
Samgi-ch'on
Samgo-ch'on
Samgo-ri
Samgu
Samgunjin
Samhae-dong
Samhyang-ni
Samilp'o
Samjin
Samno
Samnyong-san
Samp'o
Samp'o-ch'on
Samp'o-dong
Samp'o-gol
Samp'o-ri
Samsan-dong
Samso
Samso-ch'on
Samsu-dong
Samt'ae-gol
Samun'go-ri
San-dong
Sanbongdok
Sanch'i-gol
Sandae
Sandang
Sang-ch'on
Sang-dong
Sang-ni
Sanga-dong
Sanga-gol
Sangbaep'o
Sangbang-dong
Sangbu
Sangch'ang-dong
Sangch'ang-ni
Sangch'o
Sangdan-dong
Sangdang-dong
Sangdang-gol
Sangdo-dong
Sangdok
Sangdok-ch'on
Sangdok-tong
Sanggo-dong
Sanggo-ri
Sanggu-dong
Sanggum-ch'on
Sanggumsaeng-dong
Sanggusa
Sanggwinak
Sanggyo-dong
Sangha-ri
Sanghoe-gol
Sanghwa-rodongjagu
Sanghyon-dong
Sangi-dong
Sangil
Sangil-tong
Sangim-ch'on
Sangjang-dong
Sangjang-gol
Sangjang-ni
Sangjangdok
Sangjidongogu
Sangjin-dong
Sangjonggui
Sangju-p'o
Sangjungp'yong-dong
Sangjungyon
Sangmoksong
Sangmyong-gol
Sangnaenggub
Sangnak-tong
Sangnamsok
Sangnop'yong
Sangnyegumi
Sangnyomp'o
Sangnyon-dong
Sangnyongam-ch'on
Sangnyongsan
Sangnyuk-tong
Sango-dong
Sangobong
Sangodan
Sangom
Sangonp'o-ri
Sangp'also
Sangp'o
Sangp'ungch'on
Sangp'yong
Sangp'yong-dong
Sangp'yong-ni
Sangsa
Sangsa-dong
Sangsagu-dong
Sangsaji
Sangsam-bong
Sangsam-dong
Sangsam-gol
Sangsamhak-tong
Sangsap'yong
Sangsapyong
Sangse-gol
Sangsinjon
Sangsongp'yong
Sangsoyo
Sangsu-dong
Sangsuho
Sangsusang-dong
Sangt'an
Sangt'ap-hyon
Sangunp'o
Sangwol-tong
Sangwolpa
Sangyon
Sangyon-dong
Sanjaedok
Sanjin-dong
Sanso-dong
Sanso-p'o
Sansogo-ri
Sansok-kok
Sansong
Sansong-dong
Sansong-nodongjagu
Sansu-dong
Sant'ae-gol
Sanyangbau
Sap'o-ri
Sap'yong
Sap'yong-ch'on
Sap'yong-dong
Sasu-gol
Sasu-ri
Sat'an
Saul-li
Saul-tong
Saur-hyon
Sayon
Se-dong
Sech'odok
Sech'ol-li
Sech'on
Sech'on-dong
Segok-tong
Sei-dong
Sesol-li
Sibi-dong
Sibil-li
Sibo-dong
Sijon-gol
Sijonju
Sil-bol
Simbong-gol
Simch'on-gol
Simch'ong-dong
Simgadok
Simni-jong
Simnijong
Simnip'yong
Simnyong-dong
Simnyuk-tong
Simp'o
Simp'o-dong
Simun-dong
Simwon
Simyu-dong
Sin'gae-ch'on
Sin'gi-dong
Sin'gol-li
Sin'gye-dong
Sin'gyo
Sin-ch'on
Sin-dong
Sin-gol
Sinam-dong
Sinasan
Sinbang-gol
Sinbung-ni
Sinch'am
Sinch'ang
Sinch'ang-dong
Sinch'ol-li
Sindok
Sindong-ni
Sinhak-p'o
Sinhung
Sinhung-dong
Sinhung-ni
Sinhungp'yong
Sinhyang-dong
Sinjang-ni
Sinobong-dong
Sinp'o
Sinp'ung-dong
Sinp'unghyang
Sinp'yong
Sinp'yong-ch'on
Sinsa-jong
Sinsol-tong
Sint'aptongnamsok-ch'on
Sint'aptongnamsokch'on
Sinuidok
Sinun-dong
Sinyang-ni
Sinyang-nodongjagu
Sinyup'yong
Sip-tong
Sirubol
So-ch'on
So-dong
So-gol
So-hang
So-hyon
So-ri
So-ryong
Soan
Sobakch'ung-gol
Sobakha
Sobok-tong
Sobokki
Sobol-ch'on
Sobugun
Soch'on
Soch'on-dong
Soch'ong-dong
Soch'ongsan-dong
Soch'onp'o
Soch'u-dong
Sodangp'o
Sodapp'o
Sodok
Sodong-am
Sodong-ch'on
Sodongso-ch'on
Soe-gol
Soejom-gol
Sogan-ch'on
Sogan-gol
Sogogae
Sogu-dong
Soha-dong
Sohang-dong
Sohododun
Sohomi-dong
Sohung-dong
Sohungan-dong
Sohwadogi
Sohwangso-dong
Soiji
Sojigol
Sok-tong
Sokho-ri
Sokhyol-li
Sokhyon
Sokhyon-dong
Sokki
Sokkon-dong
Sokkyo
Sokp'o-dong
Sokpong
Sokpong-ni
Soksong-ni
Sokssiru
Soksu-ch'on
Soksu-dong
Soksu-ri
Soksung-dong
Sokt'an
Sol-bol
Sol-gol
Solgarin
Solmak-tong
Solmegi
Somaebong
Soman
Somnae
Somo-dong
Somyon
Son-dong
Son-gol
Sonam-dong
Sonamsok-tong
Sonbau
Sonbau-gol
Sonch'ang
Song-am
Song-dong
Song-gol
Songam-dong
Songbau-gol
Songbong-ch'on
Songbuk-tong
Songbung-ni
Songdan
Songdok-ch'on
Songdong-ni
Songdongsa-ch'on
Songdwi-ch'on
Songgi
Songgong-ni
Songgu-dong
Songha-ri
Songhak-tong
Songhang
Songhang-ni
Songho-dong
Songhu
Songhung-dong
Songhung-ni
Songhyang-dong
Songhyon
Songhyon-dong
Songindok
Songji-dong
Songjo
Songjo-dong
Songjo-gol
Songjon-dong
Songjong
Songjong-dong
Songjong-ni
Songjonmogi
Songjung-ni
Songmak
Songmak-kol
Songmakchang
Songmang-ni
Songmun-ch'on
Songmun-dong
Songmunwoe-ch'on
Songnae
Songnae-dong
Songnae-ri
Songnam-dong
Songnamdongsangse-dong
Songnim-ni
Songnimsa
Songno-gol
Songnyong
Songo-gol
Songogok
Songojik
Songp'yong
Songp'yong-dong
Songp'yong-ni
Songp'yongjang
Songsal-li
Songsan
Songsang-dong
Songsang-ni
Songso-dong
Songt'o-ch'on
Songye-gol
Sonjin'-gok
Soo-dong
Sop'anjang
Sop'o-dong
Soram
Sorang-dong
Sori-dong
Soro-gol
Soryang-dong
Soryanghwa
Soryu-dong
Sosaduk-tong
Sosae-gol
Sosan
Sosan-dong
Sosang
Sosoksung-dong
Sosu-gol
Sot'ap-kol
Sotchak-kol
Soui-gol
Souibong
Soun'gi-ch'on
Sowon-dong
Sowonp'o
Soyangdang
Soyo-ri
Ssaksae
Ssangbong-ch'on
Ssangnyong-ni
Ssangnyongjin
Ssangp'o
Ssangp'o I-dong
Ssangp'o-dong
Ssangp'oryong
Ssaribat
Ssogunda-ri
Ssukpat
Su-dong
Su-gok
Su-gol
Subok
Subuk
Subuk-ch'on
Subuk-tong
Subyon-ch'on
Such'am-dong
Such'im
Such'im-dong
Such'ong-p'o
Sudong-ch'on
Sudong-ni
Sugan-dong
Sugo-ri
Sugup'o
Suho
Suhwa
Suhwa-dong
Sujik-kol
Sujin-ch'on
Sujong-dong
Sujung
Sujung-dong
Suman-gol
Sumun-dong
Sumunan
Sumyo-dong
Sun'gi
Sunam-ch'on
Sunam-dong
Sunam-ni
Sunduk-tong
Sung-dong
Sungam-nodongjagu
Sunganok
Sungganggok
Sungji
Sungji-ch'on
Sungsang-ch'on
Sup'o-dong
Sup'op'yong
Sup'ul-gol
Sup'yong-dong
Suran-dong
Suro-ch'on
Suryong-song
Suryu-gol
Susang-dong
Suso-ch'on
Susong
Susong-dong
Susong-ni
Suwon-dong
Suwonja
T'abu
T'abyang-ni
T'aech'u-gol
T'aeyang-ni
T'angsu-gol
T'angsup'yong
T'anso-dong
T'ap-ch'on
T'ap-kol
T'ap-tong
T'apha-ri
T'app'yong-dong
T'app'yongdongt'ap-tong
T'o-gol
T'oam-dong
T'omang-ni
T'ong-dong
T'ongi-dong
T'ongsang-ni
T'op'o-dong
T'osong
T'owol-li
T'ulmok-kol
Tae-dong
Tae-gok
Tae-ri
Taeambong
Taech'onp'o
Taech'u-dong
Taedal-gol
Taedok
Taedolsu
Taegan'gok
Taegok
Taegwan
Taehomi
Taehong-dong
Taehyang-dong
Taehyang-ni
Taehyangdongha-ch'on
Taehyangogu-ch'on
Taein-dong
Taejang-dong
Taejinp'yong
Taemal-ch'on
Taemun-dong
Taenamsok-kol
Taep'ijin
Taep'o
Taep'o-dong
Taeryanghwa
Taesaduk-tong
Taesan
Taesan-dong
Taesi
Taesoksung-dong
Taettong-ch'on
Taeyang-dong
Taeyu-dong
Tagal-tong
Taho-ri
Tajang-dong
Tajin-dong
Talchon-dong
Talli-ri
Taman-ch'on
Tan'gu
Tanbau
Tandong-ch'on
Tang-dong
Tang-gol
Tangjo-ch'on
Tangmoru
Tangsan
Tangu-ch'on
Tangu-dong
Tapki-dong
Tapp'o
Tari-gol
Tarigol-ch'on
Tarimok
Tarimokkae
Tat'an-dong
Tat'ap-kol
To-dong
To-gol
Toam-dong
Tobok-tong
Todok-tong
Toga
Togil-li
Togin-dong
Togwol-li
Togyeso
Togyol-li
Toha-dong
Tohwadongdo-ch'on
Tohyang-dong
Tojang-dong
Tojang-gol
Tojigu
Tojik-tong
Tojingmoru
Tojom
Tojong
Tok-ch'on
Tok-kol
Tok-kun
Tok-tong
Tokch'o
Tokch'ol-li
Tokch'on-dong
Tokchang
Tokchanggae
Tokchangp'o
Tokchin
Tokhung-ni
Tokkil
Tokko-ri
Tokkoch'i
Tokkumigi-mal
Tokp'o-dong
Tokp'o-rodongjagu
Tokpuk-tong
Toksan
Toksan-ch'on
Toksil-li
Tokso-ri
Toksugum
Toktan
Toktan-gol
Toktok
Tolgae
Tolp'yo-dong
Tolsinp'o
Tom-gol
Tomak-tong
Tomok-tong
Tonae
Tong-ch'on
Tong-dong
Tong-gol
Tongbong
Tongdae
Tongdae-ch'on
Tonggwan-dong
Tongha-ch'on
Tongho
Tongho-dong
Tonghung-ni
Tongjin
Tongmak-kol
Tongnim-ni
Tongnyangp'o
Tongnyong-dong
Tongp'o-rodongjagu
Tongp'yong
Tongsa
Tongsang
Tongsangch'on
Tongsokkumi
Tongsom
Tongsosura-ri
Tongsu-gol
Tongyok-kol
Toranjae
Toryong-dong
Toryongbong
Tot'ae-dong
Tuam
Tukki
Tunam-ni
Tungdae
Tunggyong-dong
Tungjaegoi
Tungp'yong-ch'on
Tungsang
Tungyon-dong
Tunji
Tunji-dong
Tunjip'o
Tunjon-dong
Turianji
Turimanji
Turong-gol
Turubong-dong
Turung-dong
Turyong-gol
Tut'oul-gol
Tuuriganch'on
Twi-gol
Twi-maul
Twinol-t'o
U-dong
Uch'onggok
Uch'onhap'yong
Uch'onsangp'yong
Udan
Uha
Uja-dong
Ujang-dong
Ullyong-dong
Ullyong-ni
Umnae-dong
Umujing-mal
Un'ga-dong
Un'gi-dong
Un'gok
Un'gong-ni
Unae-dong
Unam-dong
Unbong-dong
Unch'ongsan
Undok
Undok-tong
Ung-gol
Ungbong
Ungdok-ch'on
Unggi-dong
Ungi-dong
Ungjom
Ungju-maul
Ungnam-dong
Ungsan
Unho-ri
Unhye-dong
Unmandae
Unnamsan
Unp'o
Unp'yong-dong
Unsajang
Unsan-dong
Unsosura
Usan
Uthaksa
Wa-dong
Wa-gol
Wadok
Waha
Wahang-dong
Wangjaesal-li
Wani-dong
Wanjon-dong
Waryong-dong
Wasang
Waudogi
Waugwan-dong
Wayon-dong
Wol-ch'on
Wol-li
Wol-lyong
Wollae-dong
Wollo-dong
Wolp'o-ri
Wolsang-dong
Wolwon-dong
Won'gae
Won-dong
Wonbong
Wonbongsan
Wondok
Wondu-burak
Wondu-dong
Wonjong-san
Wonp'yong
Wonp'yong-ni
Wonsal-li
Wonsok-tong
Wonsu-dong
Wonsu-gol
Wonsudae
Wonsunp'o
Wont'ap
Wonyangp'o
Worha-dong
Yabi-dong
Yajagi
Yajagu-ri
Yang-ch'on
Yang-dong
Yang-gol
Yangch'ol-li
Yangch'ondongilgu
Yangdo
Yangdong-ni
Yangga-gol
Yanggae
Yanggyol-li
Yanghach'on
Yangho-dong
Yanghyol-li
Yanghyon-dong
Yangji-dong
Yangjong-ni
Yangmok-ch'on
Yangp'anmak
Yangp'o
Yangsajon
Yangsang
Yangsang-ni
Yangsu-dong
Yangsugan
Yangsup'yong
Yangyong-dong
Yangyong-gol
Yangyujong
Yasan'-gol
Yo-dong
Yo-gol
Yobal-gol
Yoho-gol
Yok-tong
Yokchon-dong
Yom-ch'on
Yombun
Yomdunji
Yomgangyon
Yon'gok
Yon-dong
Yonam
Yonbongsa
Yonch'ol-li
Yondae-dong
Yondae-gol
Yondaedok
Yondaeoe
Yondok
Yondong-ni
Yondu-gol
Yong-dong
Yongam
Yongam-ch'on
Yongam-dong
Yongam-nodongjagu
Yongambu
Yongamdong I-gu
Yongamdongsanggu
Yongbal-lodongjagu
Yongban-dong
Yongban-ni
Yongbong
Yongbuk-tong
Yongbung-nodongjagu
Yongch'ol-li
Yongch'ol-lodongjagu
Yongch'on
Yongch'on-ch'on
Yongch'on-dong
Yongch'unsuso-ch'on
Yongchon
Yongchon-ch'on
Yongchondong I-dong
Yongchondong Il-dong
Yongchondong O-dong
Yongdal-tong
Yongdaljin
Yongdam-dong
Yongdam-nodongjagu
Yongdang-ch'on
Yongdang-ni
Yongdok
Yongdokko-ri
Yongdong-ni
Yongduk-kol
Yongdup'yong
Yonggang
Yonggang-dong
Yonggang-ni
Yonggi-dong
Yonggoch'i
Yonggye-ri
Yonggyo-dong
Yongho
Yongho-dong
Yongho-ri
Yonghung-dong
Yonghyang-dong
Yonghyol-li
Yongja-dong
Yongje-dong
Yongjin-dong
Yongjo
Yongjo-ch'on
Yongjo-dong
Yongjol-li
Yongjon-ch'on
Yongjon-dong
Yongjondongyongjon'gok
Yongju-dong
Yongjung-dong
Yongmak-tong
Yongman-dong
Yongmin-dong
Yongmul-li
Yongmun-dong
Yongnam
Yongnam-dong
Yongnam-ni
Yongno-dong
Yongp'o-dong
Yongp'yong-dong
Yongp'yong-gol
Yongp'yong-ni
Yongpo-ri
Yongsaeng-dong
Yongsajon
Yongsal-li
Yongsan
Yongsan-ch'on
Yongsan-dong
Yongsandogi
Yongsil-li
Yongsin-dong
Yongso
Yongso-dong
Yongso-gol
Yongsong-dong
Yongsong-ni
Yongsu-dong
Yongsu-ri
Yongu-ch'on
Yongwol-ch'on
Yongwol-li
Yongwon-dong
Yongyang-ch'on
Yongyangdongsubuk
Yongyangdongsunam
Yongyol-li
Yongyon-dong
Yongyonp'o
Yonha-dong
Yonho-dong
Yonhwagol
Yonhyang-ch'on
Yonjin-dong
Yonp'ung
Yonsa-up
Yonsal-li
Yonsang
Yonsomyon
Yonsu-ri
Yosan
You-gol
Youn-dong
Yu-dong
Yuch'ol-li
Yuch'on-dong
Yuda-do
Yudasom-ni
Yugwan-dong
Yugye-gol
Yuirang
Yujang
Yujin
Yujon
Yujong-ch'on
Yujong-dong
Yuk-tong
Yukhyang-dong
Yukhyangdongumji
Yumanho-gol
Yumok
Yun'ga-gol
Yup'an
Yup'o-dong
Yuro-dong
Yusang
Yusin
Yuso-dong
Yuson-dong
Yusong-dong
Yusu-dong
Yuyonsu-dong

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets