Danh sách các quốc gia trong GAS

GAS

AT   country flag   Austria
DE   country flag   Germany
CH   country flag   Switzerland

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map