Список городов в Fryslan

Fryslan

't Heechhout
't Schoor
Aalzum
Abbega
Abbegaasterketting
Abbenwier
Abbewier
Achlum
Aekinga
Akkerwoude
Akkrum
Akmarijp
Alde Leie
Aldeboarn
Aldlan-Oost
Aldlan-West
Aldskou
Aldtsjerk
Allardsoog
Allingawier
Almenum
Anjum
Anneburen
Appelscha
Arkens
Arkum
Arum
Atzeburen
Augsbuurt-Lutjewoude
Augustinusga
Baaiduinen
Baard
Baardburen
Baarderburen
Baburen
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballingbuur
Ballum
Bandsloot
Bantega
Bargebek
Bartlehiem
Bedrijfsterrein Middelse
Beers
Beetsterzwaag
Benedenknijpe
Berltsum
Bernsterbuorren
Betterwird
Bilgaard
Birstum
Bisschop
Bitgum
Bitgummole
Bittens
Blauwhuis
Blauwverlaat
Blesdijke
Blesdijkerveld
Blessum
Blije
Boekelte
Boekhorst
Boelenslaan
Boer
Boijl
Bokkum
Boksum
Bollingawier
Bolsward
Bonkwerd
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Boornzwaag over de Wielen
Bornwird
Bornwirdhuizen
Boteburen
Bovenburen
Bovenknijpe
Bozum
Brandeburen
Brantgum
Brekkenpolder
Britsum
Britswerd
Broek
Broek-Noord
Broeksterwald
Brongerga
Buitenpost
Buitenstverlaat
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum
Buttinga
Buweklooster
Camminghaburen
Commissiepolle
Cornwerd
Damwald
Dantumawoude
De Blesse
De Blijnse
De Blokken
De Bult
De Domp
De Drait
De Falom
De Gaasten
De Galhoek
De Greiden
De Grits
De Gytsjerkerhoeke
De Harken
De Hel
De Hem
De Hoeve
De Keegen
De Knipe
De Knolle
De Kolk
De Meente
De Riete
De Rijlst
De Schans
De Tike
De Veenhoop
De Westereen
De Wieken
De Wilgen
De Woudfennen
Dearsum
Deddingabuurt
Dedgum
Deinum
Delburen
Delfstrahuizen
Dijken
Dijkshoek
Dijkshorne
Dijksterburen
Doijum
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Domwier
Dongjum
Doniaburen
Doniaga
Donkerbroek
Draaisterhuizen
Drachten
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie
Drieboerehuizen
Driezum
Drogeham
Dronryp
Eagum
Earnewald
Easterboarn
Eastermar
Echten
Echtenerbrug
Edens
Ee
Eemswoude
Eesterga
Egbertsgaasten
Egypte
Elahuizen
Elfbergen
Elsloo
Engwier
Engwierum
Exmorra
Exmorrazijl
Ezumazijl
Fatum
Feanwalden
Feanwaldsterwal
Feinsum
Ferwert
Ferwoude
Feytebuorren
Finkeburen
Firdgum
Flansum
Fochteloo
Folgeren
Follega
Folsgare
Fons
Formerum
Foudgum
Franeker
Frankrijk
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Galamadammen
Garyp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Gietersebrug
Goattum
Goenga
Goengahuizen
Goingarijp
Gooium
Gorredijk
Goutum
Gracht
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Grootwijngaarden
Grote Wiske
Grou
Grutte Wierren
Gytsjerk
Halfweg
Hallum
Hallumerhoek
Hamshorn
Haneburen
Hantum
Hantumerhoek
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich
Harkema
Harkezijl
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Hatsum
Haule
Haulerwijk
Hayum
Hee
Heechterp
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Heide
Heidehuizen
Hemelum
Hemert
Hemmemabuurt
Hempens
Hemrik
Hemrikerverlaat
Hennaard
Henshuizen
Herbaijum
Het Jachtveld
Het Zwartveen
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hitzum
Hoarnsterbuorren
Hoek
Hoek Makkinga
Holle Poarte
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoog-Duurswoude
Hooibergen
Hoorn
Hoornsterzwaag
Hoornsterzwaagcompagnie
Hoptille
Houtigehage
Huizum
Huns
Hurdegaryp
Idaerd
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idskenhuizen
Idzega
IJlst
IJpecolsga
Indijk
Ingelum
Ingwert
Iniaheide
It Fliet
It Heechsan
It Heidenskip
It Wytfean
Itens
Jannum
Janssenstichting
Jardinga
Jellum
Jelsum
Jet
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkershuizen
Jonkersland
Jorwerd
Joure
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega
Jubbega Derde Sluis
Jubbega-Schurega
Jubbegastercompagnie
Jutrijp
Kaard
Kampen
Katlijk
Kettingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd
Kingmatille
Kinnum
Klaeiterp
Klazinga
Klein Groningen
Klein Medhuizen
Kleine Gaastmeer
Kleine Wiske
Klidse
Klooster-Lidlum
Kloosteranjum
Koarnjum
Koehool
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Koningsbuurt
Kooihuizen
Kooisloot
Kooten
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Kortezwaag
Kortwoude
Koudehuizum
Koudenburg
Koudum
Koufurderrige
Krabburen
Kromwal
Kubaard
Kuikhorne
Laad en Zaad
Laag-Duurswoude
Laaxum
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leegte
Leeuwarden
Legemeer
Lekkerterp
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lippenhuizen
Lippenwoude
Loenga
Lollum
Lombok
Longerhouw
Luchtenveld
Luinjeberd
Lutjelollum
Lutkepost
Lutkewierum
Luxterhoek
Luxwoude
Lytse Geast
Lytse Wierren
Lytshuzen
Maemert
Makkinga
Makkingasterpolder
Makkum
Mantgum
Marrum
Marsum
Medhuizen
Meilahuizen
Menaam
Metslawier
Middelburen
Middenvaart
Midlum
Midsburen
Midsland
Midsland aan Zee
Midsland Noord
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molenhoek
Molkwerum
Monsamabuorren
Morra
Moskou
Munein
Munnekeburen
Munnekezijl
Naarderbuorren
Nes
Niawier
Nieuw Amerika
Nieuw Buren
Nieuw Weper
Nieuwe Bildtdijk
Nieuwe Bildtzijl
Nieuwe Vaart
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nieuwland
Nieuwstad
Nij Altoenae
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuizum
Nijland
Noardburgum
Noardein
Noardermar
Noordwolde
Noordwolde-Zuid
Nykleaster
Nylan
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Onland
Oost-Vlieland
Ooste
Oosterbierum
Oosterend
Oosterlittens
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oosterzee-Buren
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Ophuis
Oppenhuizen
Opperburen
Oranjewoud
Osingahuizen
Otterweg
Oud-Appelscha
Oud-Beets
Oude Bildtdijk
Oude Bildtzijl
Oude Terp
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudehornstercompagnie
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudewegstervaart
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Overburen
Paesens
Parrega
Pean
Peins
Peperga
Petersburg
Piaam
Piekezijl
Pietersbierum
Pingjum
Polle
Poppenhuzen
Poppenwier
Quatrebras
Raard
Raerd
Ravenswoud
Readtsjerk
Reduzum
Reidswal
Reitsum
Remswerd
Ried
Rien
Rijs
Rijsberkampen
Rijtseterp
Rinsumageast
Ritsumazijl
Rode Dorp
Rohel
Rolpaal
Roodeschuur
Roodhuis
Ropta
Roptazijl
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Salverd
Sandfirden
Sanhuzen
Schalsum
Scharneburen
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schillaard
Schoterzijl
Schouw
Schraard
Schrins
Seerijp
Selmien
Sexbierum
Sibrandabuorren
Sibrandahus
Siegerswoude
Sigerswald
Sijthuizen
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Sjungadijk
Skarl
Skingen
Skrok
Skulenboarch
Skyldum
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Soarremoarre
Sondel
Sonnega
Sopsum
Sotterum
Spanga
Spannenburg
Spannum
Sparjebird
Spears
Spijk
Spitsendijk
Sprong
Stadsfenne
Stavoren
Steenharst
Steenvak
Steggerda
Stiem
Stiens
Stiens-Aldlan
Stiens-Heechhof
Stiens-It Skil
Stiens-Orient
Stiens-Zuid
Strand
Stroobos
Sumar
Sumarreheide
Suorein
Surhuisterveen
Surhuizum
Surhuizumermieden
Suwald
Swaenwert
Swarte Beien
Swartewesein
Swichum
Tacozijl
Teerd
Teerns
Teijeburen
Ter Idzard
Terband
Tergracht
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Terwisscha
Tibma
Tichelwerk
Tijnje
Tilburen
Tinga
Tirns
Tjaard
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjeintgum
Tjeppenboer
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Trijehuzen
Tritzum
Tronde
Trophorne
Tsjerkebuorren
Twijtel
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
Uilesprong
Uiteinde
Uitwellingerga
Ungebuurt
Ureterp
Ureterp aan de Vaart
Ureterperverlaat
Vaardeburen
Veenklooster
Veenoord
Vegelinsoord
Veneburen
Venekoten
Vierhuis
Vierhuizen
Vijfhuis
Vijfhuizen
Vinkega
Visbuurt
Vissersburen
Voorrijp
Vosseburen
Vrouwenparochie
Waaxens
Walterswald
Wammert
Wanswerd
Wanswerd aan de Streek
War
Warfstermolen
Warniahuzen
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weakens
Wedzeburen
Weidum
Weper
Wergea
West aan Zee
West-Terschelling
Weste
Westeinde
Westerend Harich
Westergeest
Westermeer
Westernijkerk
Westhem
Westhoek
Wetzens
Wie
Wier
Wierum
Wieuwerd
Wijckel
Wijckelereebuurt
Wijgeest
Wijnaldum
Wijnjeterpverlaat
Wijnjewoude
Wijtgaard
Wilaard
Willemstad
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wonneburen
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Ysbrechtum
Zandbulten
Zandburen
Zandhuizen
Zevenbuurt
Zevenhuizen
Zuiderburen
Zuidhorn
Zurich
Zwagerbosch
Zwagerveen
Zwarte Haan
Zweins

Данные геолокации поддерживаются GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location Геолокация IP
IP2Location Free Widgets